Category: İçtihatlar

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Durumunda Maddi ve Manevi Tazminat

Yargıtay, öldürülen sahipli köpekler için önceden beri maddi tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerektiği görüşündeyken, ev hayvanlarının kişinin yakını sayılamayacağı gerekçesiyle manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Aşağıda yer alan kararla birlikte Yargıtay doğru bir...

Basit Yargılama Usülünde Temyiz Süresinin Başlangıcı

“MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi KARAR 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 321.maddesinin 2.fıkrasına göre; kararın tefhimi için hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanamadığı ve bu nedenle zorunlu olarak hüküm özetinin...

Gerekçeli Kararın Tebliği

Talep Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilemeyeceği “MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ek karar...

Aile Konutunun Muvazaalı Olarak Devri

“MAHKEMESİ : KADIKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 30/05/2006NUMARASI : 2005/269-150 Taraflar arasında görülen davada;Davacı, davalı M.’dan 7.1.2005 tarihinde satın alarak kayden maliki olduğu 206 ada . parsel ..kat .nolu dairenin, tahliye taahhüdüne rağmen, halen davalılar tarafından...

error: Content is protected !!