Category: Makaleler

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu

Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen özel belgenin kullanılması esasında özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Vergi kaçırma amacıyla sahte fatura düzenlemekse hem vergi hem de ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirebilecek, daha ağır yaptırımları olan bir eylemdir. Mal...

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı...

Mirasta Tenkis Davasında Taraflar, İddia ve Savunmalar

Genel Olarak Tenkis Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Mirasbırakan, sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmişse, mirasçılar saklı paylarını aşan kısmı...

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Genel Olarak Arsa payının düzeltilmesi davası dayanağını KMK m. 3/2 hükmünden almaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte bu hükmün uygulaması sıklaşmıştır. Zira çok uzun olmayan bir zaman öncesine kadar arsa payları malikler...

Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)

Genel Olarak Muris Muvazaası Muvazaa, hukukun çeşitli alanlarında farklı sebeplerle başvurulan bir yöntem olarak miras hukukunda da uygulama bulmaktadır. Miras bırakan kişinin, mirasçılarına (çocukları, eşi vd. kişiler) miras olarak bazı malları veya tüm mallarını...

error: Content is protected !!