Makaleler

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur?

tarihinde yayınlandı

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması 1. Genel Olarak Kat İrtifakı Kat irtifakı, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan yapı veya yapıların bağımsız bölümleri için o arsanın malik veya maliklerince kurulan arsa payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Aslında bu hak ”yapma” borcunu içerdiğinden irtifak hakkı olma niteliği tartışmalıdır. Kat irtifakına sahip olan paydaş, diğer pay sahiplerinden arazide sözleşmeye uygun şekilde kat mülkiyetine esas olacak bir yapı yapmalarını isteme hakkı vermektedir. Bu inşaat borcu yapının tümü için geçerlidir. […]

Makaleler

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

tarihinde yayınlandı

Bu yazıda ilk olarak tapu kütüğüne yapılan tescille ilgili genel açıklama yapılacak, ardından yolsuz tescilin nitelikleri açıklanacaktır. En sonunda yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ve bu yolsuz tescili gidermek için izlenebilecek diğer yollar üzerinde durulacaktır. 1. Tapu Kütüğünde Tescil TMK m. 1022 gereğince tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ayni hakların doğumu tescil edilmelerine bağlıdır. Bu hakların doğum tarihleri belirlenirken yevmiye defterine kayıt tarihi esas alınacaktır. Ayni hakkın tescil ile birlikte doğmasına istisna olarak miras, cebri icra, kamulaştırma, işgal, eşler arasındak mal rejimi sözleşmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulan ayni haklar ve mahkeme kararı örnek gösterilebilir. Bu hallerde […]

Makaleler

Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması

tarihinde yayınlandı

Bu yazıda, kat mülkiyetinin sona ermesi sonucunu doğuran anayapının tümünün harap olması ve kural olarak kat mülkiyetini sona erdirmeyen kısmen harap olma hali üzerinde açıklamalar yapılmıştır. Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur? Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? Konuya giriş yaparken öncelikle incelenen maddenin neyi düzenlediği belirtilmelidir. KMK madde 2’de yapılan tanımlara göre kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe anagayrimenkul denir. Bu kavram kat mülkiyetine konu olan arsayı, üstündeki binayı, eklentileri, ağaçları ve hatta su kaynaklarını dahi kapsamaktadır. Anayapı ise, kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün yalnız esas yapı kısmını ifade […]

Makaleler

Devremülk Kurulumu, Kullanılması ve Sona Ermesi

tarihinde yayınlandı

Genel Olarak Devremülk Devremülk hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına rağmen kat mülkiyeti hukukunun uygulanmadığı yapılar da devremülk hakkına konu olabilmektedir. Kanun koyucunun yaptığı tanıma göre devremülk hakkı, konut olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerden her biri lehine kurulan ve her birinin bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde faydalanmasına imkan sağlayan bir irtifak hakkıdır. Bu hak, paylı mülkiyet payına bağlı kurulmaktadır. Devremülk Hakkının Kurulması Paydaşlar devremülk kurmak için tapu müdürlüğünde sözleşme düzenlemelilerdir. Resmi senet niteliğindeki bu sözleşmede bakım masraflarının nasıl karşılancağı, devir zamanları, kullanma süreleri gibi hususlar belirtilecektir. Bu […]

Makaleler

Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Değerlendirilecek Hususlar

tarihinde yayınlandı

Tazminat talep edebilme imkanı farklı durumlarda söz konusu olabilmektedir. Genel olarak sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, culpa in contrahendo, sözleşmenin art etkisi gibi kurumlara dayanarak tazminat istenebileceğini söyleyebiliriz. Konunun esas olarak çok geniş olması sebebiyle bu yazımızda yalnızca haksız fiil sebebiyle maddi ve manevi tazminat isteyebilme şartlarından bahsedeceğiz. Haksız fiillerden doğan sorumluluklar kusura dayalı sorumluluk ve kusur aranmayan sorumluluk halleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Yani kimi durumlarda zarara uğratanın bir kusuru olmasa dahi hem maddi tazminat hem de manevi tazminat istenebilecektir. Bu yazımızda öncelikle kusura dayalı tazminat isteme şartlarından, ardından kusursuz sorumluluk hallerinden bahsedeceğiz. 1. […]

Aile Hukuku

Boşanma Davasını Geri Çekme: Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

tarihinde yayınlandı

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki vazgeçme ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Bu yazıda sırasıyla boşanma davasından vazgeçmeye ilişkin hususlar ve anlaşmalı boşanma davasının özellik arz ettiği durumlar üzerinde durulmuş, ardından boşanma davasını geri alma kurumuna değinilmiştir. Boşanmaya ilişkin diğer yazılarımız: Boşanma Davası Açma Rehberi, Boşanma Sonrası Çocuğun Velayeti, Boşanmada Mal Paylaşımı, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Boşanma Davasından Feragat (Vazgeçme) Davanın geri alınması kurumundan farklı olarak boşanma davasından vazgeçme (feragat) tek taraflı yapıldığında da sonuç doğurabilecek bir taleptir. Ne davalının ne […]

Diğer

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası

tarihinde yayınlandı

1. Kapsam Öncelikle belirtelim ki, TBK m. 339’da belirtildiği üzere bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen yapılara otelleri ve yazlıkları örnek gösterilebiliriz. Bu yapılar ancak 6 ay ve üzeri bir süre için kiralandıklarında ev kirası gibi sayılarak konut ve çatılı işyeri kiraları hükümlerine tabii tutulacaklardır. Kiralanan yerin konut veya işyeri olma niteliği tarafların kararlaştırdıkları kullanma amacına göre belirlenecektir. Konut veya çatılı işyeriyle birlikte kiralanan başka eşyalar da varsa, bunlar hakkında da konut ve çatılı işyeri kirası hükümleri uygulanmalıdır. 2. Ev […]

Diğer

Zilyetliğin Devir Yolları

tarihinde yayınlandı

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Bu hüküm, görüldüğü üzere üç hali öngörmektedir. 1.1. Malın Teslimi: Malın fiziki olarak yeni zilyedin eline verilmesi şeklinde olur. Zilyetliğin devri sebepten mücerret olduğu için zilyetliğin devrine sebep teşkil eden işlemin geçersizliği zilyetiğin devrini geçersiz kılmayacaktır. 1.2. Araçların Teslimi: Yeni zilyedin mal üzerindeki hakimiyeti, bazı araçların […]

Diğer

Finansal Kiralama Sözleşmesi

tarihinde yayınlandı

1. Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı Leasing olarak bilinen finansman yönteminin hukukumuzdaki uygulaması olan finansal kiralama sayesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ihtiyaç duydukları yatırım mallarını daha ucuza elde edebilmektedir. Bu nedenle uygulamasına çok sık rastlanmaktadır. FFFK, yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama ve sözleşmesi tanımı yapılmıştır. Buna göre; Finansal Kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, FFFK veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle […]

Diğer

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

tarihinde yayınlandı

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Zorunlu ortak yerler KMK m. 4’de sayılmıştır. Bunların dışında sözleşme yaparak da ortak yer belirlenebilecektir. Bir bağımsız bölüme özgülenmiş olan eklentilere, o bağımsız bölüme malik olan kişi sahip olacaktır. Bunlar kat mülkiyeti kütüğü sayfalarının ”beyanlar” hanesine kaydedilir. 2. […]