Diğer

Genel Hatlarıyla İşyeri ve Ev Kirası

tarihinde yayınlandı

1. Kapsam Öncelikle belirtelim ki, TBK m. 339’da belirtildiği üzere bu hükümler, niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralanmalarında uygulanmaz. Niteliği gereği geçici kullanıma özgülenen yapılara otelleri ve yazlıkları örnek gösterilebiliriz. Bu yapılar ancak 6 ay ve üzeri bir süre için kiralandıklarında ev kirası gibi sayılarak konut ve çatılı işyeri kiraları hükümlerine tabii tutulacaklardır. Kiralanan yerin konut veya işyeri olma niteliği tarafların kararlaştırdıkları kullanma amacına göre belirlenecektir. Konut veya çatılı işyeriyle birlikte kiralanan başka eşyalar da varsa, bunlar hakkında da konut ve çatılı işyeri kirası hükümleri uygulanmalıdır. 2. Ev […]

Diğer

Zilyetliğin Devir Yolları

tarihinde yayınlandı

Zilyetliğin devir yolları temel olarak iki gruba ayrılmaktadır: 1. Yeni Zilyedin Doğrudan Zilyet Kılınması Yoluyla Zilyetliğin Devri Yeni zilyedin doğrudan zilyet kılınması TMK m.977’de düzenlenmiştir: Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Bu hüküm, görüldüğü üzere üç hali öngörmektedir. 1.1. Malın Teslimi: Malın fiziki olarak yeni zilyedin eline verilmesi şeklinde olur. Zilyetliğin devri sebepten mücerret olduğu için zilyetliğin devrine sebep teşkil eden işlemin geçersizliği zilyetiğin devrini geçersiz kılmayacaktır. 1.2. Araçların Teslimi: Yeni zilyedin mal üzerindeki hakimiyeti, bazı araçların […]

Diğer

Finansal Kiralama Sözleşmesi

tarihinde yayınlandı

1. Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tanımı Leasing olarak bilinen finansman yönteminin hukukumuzdaki uygulaması olan finansal kiralama sayesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ihtiyaç duydukları yatırım mallarını daha ucuza elde edebilmektedir. Bu nedenle uygulamasına çok sık rastlanmaktadır. FFFK, yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda finansal kiralama ve sözleşmesi tanımı yapılmıştır. Buna göre; Finansal Kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, FFFK veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle […]

Diğer

Kat Mülkiyeti Nedir? Nasıl Kurulur?

tarihinde yayınlandı

Kat mülkiyeti hukukuna ilişkin diğer yazılarımız için: Kat Mülkiyetinde Anayapının Harap Olması Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Kurulur? 1. Genel Olarak Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başı başına kullanılmaya elverişli olanları bağımsız bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı, kat mülkiyetidir. Kanunun yaptığı tanıma göre kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Zorunlu ortak yerler KMK m. 4’de sayılmıştır. Bunların dışında sözleşme yaparak da ortak yer belirlenebilecektir. Bir bağımsız bölüme özgülenmiş olan eklentilere, o bağımsız bölüme malik olan kişi sahip olacaktır. Bunlar kat mülkiyeti kütüğü sayfalarının ”beyanlar” hanesine kaydedilir. 2. […]

Diğer

Temsil Yetkisi ve Yetkisiz Temsil

tarihinde yayınlandı

1. Temsil Temsil yetkisi kanundan veya temsil olunanın iradesinden doğmaktadır. Kanuni temsil yetkisine velayet ve vesayet kurumlarını örnek gösterebiliriz. Ancak bizim inceleyeceğimiz temsil yetkisi iradeden kaynaklananlardır. İradeden kaynaklı temsil yetkisi tek taraflı bir beyanla verilmekte olup bu yetkinin verilmesi sebepten soyut bir işlemdir. Temsilci kişiye borç yüklemediğinden ötürü kanunu temsilcinin izin veya icazetini almaya gerek yoktur. Kural olarak şekil şartı da aranmaz. Ayrıca beyanın temsilciye ulaşması yetkinin verilmesi için yeterli olacaktır. 1.1. Dolaylı Temsil Dolaylı temsilde temsilci kendi adına ve temsil olunan hesabına hareket etmektedir. Temsilcinin işlem yaptığı üçüncü kişinin temsil ilişkisinden haberi yoktur. Temsilin […]

Diğer

Sözleşmede Cezai Şart

tarihinde yayınlandı

1- Genel Olarak Cezai şart iki durumda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilkini sözleşmeyle yüklenen edimin hiç veya gerektiği gibi ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlar oluşturmaktadır. Bu durumda ifa yerine istenebilen sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul edilir. Nitekim aksi sözleşmeden anlaşılmadığı müddetçe alacaklı, ya sadece borcun ya da sadece cezanın ifasını isteyebilecektir. Buna örnek olarak sipariş edilen malın teslim edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan sözleşme cezası örnek gösterilebilir. İkinci durum ise borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi ihtimaline karşı kararlaştırılan cezai şartlardır. Bu durumda ifa ile birlikte istenebilecek sözleşme cezasının söz konusu olduğu kabul […]