Category: Miras Hukuku

Evlatlığın Mirasçı Olması ve Evlatlığa Mirasçı Olunması

Bu yazıda evlatlığın mirasçılığı, evlatlığın ölümü halinde evlat edinenin mirasçı olup olamayacağı ve evlatlıktan çıkarma hususları üzerinde durulmuştur. Evlatlığa Kalan Miras Payı Hukukumuzda belirli şartları sağlayan kişilerin gerekli kişilerin/makamların iznini almaları halinde küçükleri veya...

Ecrimisil Tazminatı ve Mirasçılar Arasında Ecrimisil

Ecrimisil tazminatı uygulamasına hem kamu hem de özel hukuk alanında rastlanılmaktadır. Bu yazımızda ecrimisilin genel olarak özel hukuktaki görünümüne değinilecek ve miras hukuku özelinde değerlendirme yapılacaktır. Hukuki niteliği hususunda bir görüş birliği yoktur. Yargıtay...

Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras); Borca Batık Tereke

Mirasın Reddi Hangi Şekillerde Kendisini Gösterir? Yapılış yöntemlerine ve sebeplerine göre farklı şekillerde mirası reddetmek mümkündür. Temel olarak hükmen red ve gerçek red olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar kanunumuzun farklı hükümlerinde düzenlenmiştir. Mirası Kimler...

Miras Payının Devredilmesi

Bilindiği üzere miras hukukumuzda kabul edilen zümre sistemine göre mirasbırakanın yakın hısımları ayrıca bir ölüme bağlı tasarrufa gerek olmaksızın ona mirasçı olurlar. Bir de atanmış mirasçılık durumu söz konudur ki, bunun için ayrıca olumlu...

Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası, yasal mirasçılar arasında açılan bir çeşit alacak davasıdır. Kanun koyucu denkleştirme hükümlerinin uygulanacağı yasal mirasçıları ikiye ayırmıştır. Bu ayrıma göre mirasbırakanın altsoyu için ayrı, diğer tüm yasal mirasçılar için de ayrı...

Mirasta Tenkis Davasıyla Saklı Payın Korunması

Genel Olarak Tenkis Mirasbırakanın malvarlığından tasarruf edebileceği miktar, terekesinden mirasçılarının saklı payları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Mirasbırakan, sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmişse, mirasçılar saklı paylarını aşan kısmı...

Muris Muvazaası Davası (Mirastan Mal Kaçırma)

Yazımızın ilk kısmında muris muvazaası, alınacak tedbirler, dava açmak istemeyen mirasçılar, yargı giderleri ve ecrimisil gibi konular üzerinde durulmuştur. Yazının ikinci kısmında ise bir kısım içtihatlara ve dilekçe örneğine yer verilmiştir. BİRİNCİ KISIM Genel...

Veraset İlamının İptali Davası ve Örnek Dilekçe

Bu yazıda öncelikle veraset ilamının tanımı, nereden alınacağı, kimlerin isteyebileceği vb. üzerinde durulmuş; ardından veraset ilamının iptali davası hakkında bilgi verilmiştir. İlgili davalara ilişkin dilekçe örneklerine de yer verilerek konu daha da somutlaştırılmıştır. Yazının...

error: Content is protected !!