İstinaf ve Temyiz Sınırında Esas Alınacak Tarih

İstinaf sınırında ilk derece mahkemesinin karar tarihinin esas alınacağı hususunda çelişki yoktur. Peki temyiz sınırı incelenirken ilk derece mahkemesinin mi yoksa istinaf mahkemesinin karar tarihi mi esas alınacaktır. 2019 yılı için temyiz sınırının 58.800 TL ve 2020 yılı için temyiz sınırının 72.070 Tl olduğu göz önüne alındığında, aşağıdaki içtihat metnine göre temyiz sınırının bölge adliye mahkemesi kararı tarihine göre belirlendiği görülmektedir:


Taraflar arasında görülen davada Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 26.11.2019 tarih ve 2018/263 E- 2019/525 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nce verilen 09.10.2020 tarih ve 2020/658 E. – 2020/1204 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, davacının 70.000 TL bedelli çekten dolayı sorumlu olmadığına ilişkin menfi tespit istemine ilişkindir. 6100 sayılı HMK’nın “Temyiz Edilemeyen Kararlar” başlığını taşıyan 362/1-a maddesiyle, Bölge Adliye Mahkemelerince verilen ve miktar veya değeri 40.000,00 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin olarak verilen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu miktar, karar tarihi olan 09.10.2020 tarihi itibariyle 72.070,00 TL’dir. Davalı tarafından temyize konu edilen miktarın 70.000,00 TL olduğu nazara alınarak anılan miktarın yukarıda yazılı madde hükmüne göre temyiz sınırı altında kaldığı anlaşılmaktadır. 6100 sayılı HMK’nın 366. maddesi delaletiyle kıyasen uygulanması gereken aynı Kanunun 346/2. maddesi hükmü uyarınca, kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında Bölge Adliye Mahkemesince bir karar verilmesi gerekmekle birlikte, Yargıtay tarafından da bu yolda karar verilebileceğinden, davalı vekilinin davaya ilişkin karara yönelik temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin miktar yönünden REDDİNE, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 29.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Y. 11. HD. 2020/8284 E., 2020/6041 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!