İtirazın İptali Kararı Kesinleşmeden Takibe Devam Edilmesi – İçtihat

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının, itirazın iptali için … Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtığı ancak mahkemece davanın reddine karar verildiği, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2005/6848 Esas -2006/1841 Karar sayılı ilamı ile kararın bozulması üzerine, yeniden yapılan yargılamada mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, alacaklının bu karar ile icra müdürlüğüne başvurarak takibin yenilenmesini ve borçluya güncel borç muhtırası çıkartılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce 12.09.2014 tarihinde, talebin kabul edilmesi üzerine, borçlunun, icra mahkemesine başvurarak itirazın iptali davasının önce reddedilip, Yargıtay’ca bozulması üzerine davanın kabul edildiğini, bu duruma göre de, bahse konu itirazın iptali kararının kesinleşmeden icraya konamayacağını belirterek 12.09.2014 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece, İİK’nun 40. maddesi gerekçe gösterilerek şikayetin kabulüne karar verildiği görülmüştür.

Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun yasal sürede yapmış olduğu itiraz üzerine İİK’nun 66. maddesi uyarınca icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklının duran takibin devamını sağlayabilmesi için icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararı (İİK. m.68) ya da genel mahkemece verilmiş itirazın iptali ilamı (İİK. m.67) sunmalıdır. Buna göre itirazın iptali ilamı itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlayan bir ilamdır. İtirazın iptali davasını kazanan alacaklının, ilamsız icra takibine devam edilmesini (haciz, satış, paranın ödenmesini) isteyebilmesi için itirazın iptali kararının kesinleşmesi gerekmez. Ancak, itirazın iptali kararını temyiz eden borçlu, Yargıtay’dan icranın durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.


Somut olayda, alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında itirazın iptali davası açılmış, …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce önce davanın reddine karar verilmiş, bu karar Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından 2005/6848 Esas, 2006/1841 Karar sayılı ilamla bozulmuş, bozmadan sonra yapılan yargılamada ise 22.05.2014 tarih, 2014/14 E.- 2014/449 K. sayılı hükümle itirazın iptaline hükmedilmiştir.
Bu durumda, alacaklının itirazın iptaline karar verilmesinden sonra anılan ilamı takip dosyasına sunarak takibe devam edilmesini istemesi mümkün olup, bu nedenle icra müdürlüğünce tesis edilen 12.09.2014 tarihli işlem yerinde olduğundan, mahkemece şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

Y. 12. HD., 2015/32792 E., 2016/8215 K.

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının, itirazın iptali için … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtığı mahkemece itirazın iptaline karar verildiği, alacaklının bu karar ile icra müdürlüğüne başvurarak, kararda yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ile %20 inkar tazminatı da eklenerek borçluya güncel borç muhtırası çıkartılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce 04/03/2016 tarihinde talebin kabul edilmesi ve 08/03/2016 tarihinde dosya kapak hesabının çıkarılması üzerine, borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak itirazın iptali davası sonucu verilen kararın temyiz edilmediği ve takibin devamına yönelik icra emri veya bir yazı tanzim edilmeden maaşı üzerine haczin konulmasının yasalara ve içtihatlara aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, yapılan dosya kapak hesabının iptalini ve yeniden dosya kapak hesabının yapılmasını talep ettiği mahkemece, itirazın iptali kararı kesinleşmeden infaz edilebileceği ve bu aşamada dosya kapak hesabı yapılmasında borçlunun hukuki yararı olmadığı gerekçeleriyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.


Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İtirazın iptali davası sonucunda verilen karar uyarınca, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden, takipte istenip de mahkemece de takibin devamına karar verilen asıl alacak ve faizi hakkında takibe devam edilmesine engel yoktur. Bunun için icra emri gönderilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, itirazın iptali kararının fer’isi niteliğinde olan tazminat, harç, vekalet ücreti ve yargılama gideri ilama dayandığından, borçluya aynı dosya üzerinden icra emri düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmekte olup, icra emri gönderilmeden alacaklının talebi ile bakiye borç hesabı yapılmak sureti ile itirazın iptali ilamının fer’isi niteliğindeki tazminat, harç, vekalet ücreti ve yargılama giderinin talep edilmesi mümkün değildir.


Bu durumda, somut olayda, itirazın iptali kararının ibrazı ile borçlu hakkında takibe devam edilmesinde alacağın tahsiline yönelik hesap, haciz ve takip işlemleri yapılmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Ancak, itirazın iptali ilamında ilk defa hüküm altına alınan fer’i alacaklar (inkar tazminatı,yargılama gideri,harç ve vekalet ücreti) yönünden takibe devam edilebilmesi için borçluya icra emri gönderilmesi gerekir. Takip dosyasının incelenmesinden (şikayet tarihi itibariyle) borçluya icra emri gönderilmediği anlaşılmaktadır.
Ayrıca şikayete konu dosya kapak hesabının incelenmesinde; takipte kesinleşen miktar 18.150,90 USD iken bu miktarın TL. olarak dikkate alınması ve tüm hesaplama TL. üzerinden yapılmışken 30.134,39 USD toplam rakamının bulunması doğru görülmemiştir.
Yapılan hesaplama sonucu bulunan toplam borç miktarı dikkate alınarak haciz işlemleri gerçekleştirileceğinden dosya kapak hesabının yapılmasının istenilmesinde borçlunun hukuki yararının olduğunun kabulü gerekir.
O halde mahkemece, açıklanan bu ilke ve kurallar doğrultusunda, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile inceleme yaptırılarak, itirazın iptali ilamının fer’isi olan alacaklar nazara alınmadan, 08/03/2016 hesap tarihi itibarı ile denetime ve hüküm kurmaya elverişli rapor tanzimi ile oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan bu hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme ve değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Y. 12. HD., 2016/16922 E., 2017/9216 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!