Kaybolmuş veya Hata İle Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf – İçtihatlar

Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu – Madde 160

Çalıntı Eşyanın Kaybolmuş Eşya Haline Gelmesi

“…Sanığın aşamalarda ısrarla hırsızlık suçlamasını kabul etmediği, suça konu un çuvalını yol üzerinde bulması üzerine sahipsiz olduğunu düşünerek aldığını ifade ettiği, tanık Sami’nin beyanları ve dosya kapsamından da temyiz dışı sanık Mustafa’nın fabrika içerisinden çaldığı çuvallardan birkaçını kaçarken yolda düşürdüğünün anlaşılması karşısında, eylemin uzlaşma kapsamında olan TCK’nun 160. maddesinde belirtilen kaybolmuş ve hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu oluşturacağı gözetilmeden hırsızlık suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi…” Y. 17. CD., 2019/11354 E., 2019/16783 K.

Evde Bırakılan Telefonun Çalınması

“…Katılanın olay günü saat 13:30 sıralarında ikametinin kapısını çekerek kapattığı, kapı anahtarını da kapı önündeki ayakkabılıkta bulunan ayakkabının içine bırakarak ikametinden ayrıldığı, aynı gün saat 16:00 sıralarında ikametine döndüğünde yaptığı kontrolde evinde bulunan cep telefonun çalındığını tespit ettiği ve bir süre sonra polise müracaat ettiği, yapılan araştırma soncunda TİB kayıtlarına göre suça konu cep telefonunun olay günü saat 17:53’te sanık adına kayıtlı hat ile kullanılmaya başlandığının tespit edildiği olayda; sanığın savunmasında cep telefonunu kimlik ve adres bilgilerini veremediği bir seyyar satıcıdan satın aldığını ve kullanmaya başladığını beyan etmesi karşısında, sanığın eyleminin hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucunda 5237 sayılı TCK’nın 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu olarak nitelendirilmesi suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,Bozmayı gerektirmiş…” Y. 2. CD., 2019/3655 E., 2019/14442 K.

Pazar Yerinde Telefonun Çalınması

“…Suç tarihinde müştekinin pazar yerinden evine gittiği esnada çantasında bulunan cep telefonunun çalındığı olayda, müştekinin cep telefonunun nasıl çalındığına ilişkin bilgi ve görgüsünün bulunmadığı, telefonu düşürmüşte olabileceğine ilişkin beyanda bulunduğu, cep telefonunun müştekinin çantasından çekip alındığına ilişkin delilde bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin uzlaşma kapsamında bulunan “Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf” suçunu oluşturduğu…” Y. 13. CD., 2019/6861 E., 2019/17752 K.

ATM’de Unutulan Paranın Başkası Tarafından Alınması

“…Sanık … hakkında mahkemece hükmün esasını teşkil eden kısa kararda “Sanığın sabit olan kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan eylemine uyan TCK nun 160/1 maddesi uyarınca mahkûmiyetine” karar verilmiş ise de; dosya kapsamına göre, olay günü katılanın para çekmek için banka kartını ATM cihazına yerleştirdiği ancak cihazdaki problem nedeniyle parayı çekemeden kartını alarak ayrıldığı, aynı ATM’de işlem yapan sanığın katılanın gitmesinin ardından ATM cihazının vermiş olduğu katılana ait 1.500 TL parayı alıp cebine koymak suretiyle ayrıldığı, bu hususun dosya içerinde mevcut kamera kaydı izleme tutanağı ile sabit olduğu, bu haliyle sanığın eyleminin kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu değil, TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenmiş olan hırsızlık suçunu oluşturacağı, sanığın hukukî durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden…” Y. 13. CD., 2019/8494 E., 2019/12555 K.

İş Yerinde Unutulan Telefon Üzerinde İş Yeri Sahibince Tasarruf Edilmesi

“…Katılanın oğlunun, sanığa ait bakkal dükkanından alışveriş yaptıktan sonra cep telefonunu almayı unuttuğu ve sanığın, katılanın cep telefonunun ona ait olduğunu bildiği veya çok kısa bir araştırma ile cep telefonunun sahibini bulabilecek durumda olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucunda aynı Kanun’un 160.maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu olarak nitelendirilmesi suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi…” Y. 2. CD., 2019/3635 E., 2019/14373 K.

İş Yerindeki Telefonun Çalınması

“…Müştekinin olay günü babasına ait işyerinde bulunduğu sırada şarjda bulunan cep telefonunun çalındığı, gelen HTS raporuna göre suça konu cep telefonunun suç tarihinden yaklaşık iki ay sonra 14.04.2014 tarihinde suça sürüklenen çocuğun komşusu tanık … tarafından kullanılmış olduğunun tespit edildiği, suça sürüklenen çocuğun aşamalarda okuduğu … Ortaokulu’nun önünde suça konu telefonu bulduğunu, eve götürdüğünü, telefonun kapalı olduğunu, sahibine ulaşmak için annesiyle birlikte komşuları tanık …’nın sim kartını telefona taktıklarını, ancak içinde hiç bir numaraya ulaşamayınca annesi tanık Serpil’in babasından korktuğu için telefonu çöpe attığını belirterek suçlamayı kabul etmediği, suça sürüklenen çocuğun savunmalarının tanıklar tarafından da doğrulandığının anlaşılması karşısında; eylemin 5237 sayılı TCK’nın 160. maddesi kapsamında kaybolmuş eşya üzerinde tasarrufta bulunma suçunu oluşturacağı dikkate alınarak yapılan incelemede…” Y. 13. CD., 2019/10335 E., 2019/13667 K.

Hayali Karakter Yaratarak Suçun Vasfını Değiştirmeye Çalışmak

“…Dairemizce benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.06.2014 tarih, 2013/13-203 Esas ve 2014/308 Karar sayılı içtihadında “Sanığın, 2001 model olup suç tarihinde ekonomik değeri yüksek olan bir aracı kimlik bilgilerini ve açık adresini bilmediği arkadaşı “…” lakaplı Müslüm isimli kişiden emanet aldığını söylemesi, aşamalarda aracı emanet aldığı bu kişinin ismini kısmen değiştirerek ifade etmesi, soruşturma ve kovuşturma makamlarının ısrarına rağmen aracı emanet aldığını iddia ettiği kişiye ait kimlik ve adres bilgileri vermekten kaçınması ve sabıkalı geçmişi de dikkate alındığında hırsızlık suçlamasıyla muhatap olan sanığın sadece hayali bir isim zikretmekle suçlamadan kurtulmayacağını bilecek yaşam ve adli tecrübeye sahip olması ve gerçekte var olan bir kişiden aracı emanet alması durumunda suçlamadan kurtulmaya yönelik olarak aracı emanet aldığını söylediği kişinin bulunması için daha etkin bir çaba göstermesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu değil, hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.” belirtildiği üzere, sanığın suça konu cep telefonunu daha önce çalıştığı mekanlara gelip gittiği için tanıdığı Cengiz isimli bir kişiden satın aldığını bu kişinin de adresini ve kimlik bilgilerini bilmediğini beyan etmesi, suçun işlendiği 09.05.2014 gününden 3 gün sonra 12.05.2014 günü saat 20.56’dan itibaren sanığın adına kayıtlı hat ile kullanıldığının tespit edilmesi karşısında; suç vasfının tayininde hataya düşülerek sanığın eyleminin hırsızlık suçunu oluşturmasına rağmen, yazılı şekilde 5237 sayılı TCK’nun 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan karar verilmesi…” Y. 17. CD., 2019/6960 E., 2019/11423 K.

Suça Konu Eşyayı Satanın Kimliğinin Açıklanamaması

“…Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, katılanın suç tarihinde Buca ilçesi Nato Komutanlığı bahçesinde gösteri için beklerken telefonunun cebinden kaybolduğunu ancak çalındığını düşünmediğini beyan ettiği, sanığın ise telefonu açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediği üst devresinden bir şahıstan suça konu olduğunu bilmeden satın alarak bir hafta kullandıktan sonra arızalanması üzerine iade ettiğini savunduğunun anlaşılmasına göre; sanığın, telefonu satın aldığını iddia ettiği şahsın kimlik bilgilerini bildiremediği de gözetilerek suça konu telefonu kaybolduktan sonra kendisinin bularak kullandığının kabul edilmesi gerektiği ve bu hali ile eylemin 5237 sayılı TCK’nın 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf niteliğinde olduğu anlaşıldığından…” Y. 17. CD., 2018/6865 E., 2019/8604 K.

Kablo Hırsızlığı; Aynı Eylem Nedeniyle Bir Defa Ceza Verilebileceği

“…24/01/2014 tarihinde … adresinde bulunan …’a ait 5 adet direk arasından yaklaşık 120 metre kablonun kesilerek çalındığı, yapılan soruşturmada 13.02.2014 günü saat 20:00 sıralarında …adresinde sanık … ile diğer sanıkların yaklaşık 1000 metre kadar …’a ait olduğu tespit edilen kabloyu yaktıklarının anlaşılması üzerine sanıkların savunmalarında bu kabloları bulduklarını belirttikleri, hem bu dosyada hem de 13/01/2014 tarihli …’a ait başka kablo hırsızlığı ile ilgili Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/547 E 2014/135 K sayılı dava dosyasında kaybolmuş ve hata sonucu ele geçirmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği ve kararın kesinleştiğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında aynı eylem nedeniyle tekrar ceza verilemeyeceğinin gözetilmemesi…” Y. 13. CD., 2019/7267 E., 2019/17444 K.

Kredi Kartının Bulunması

“…Sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde; müşteki …’nın tüm aşamalarda suça konu kredi kartının ne şekilde elinden çıktığını bilmediğini beyan etmesi sanık …’ın kredi kartını bir kafenin içinde bulduklarını bildirmesi nedenleriyle müştekinin kredi kartının ne şekilde elegeçtiğinin tespit edilmemesi nedenleriyle sanık …’ın eyleminin uzlaştırmaya tabi TCK’nun 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçuna uyduğu gözetilmeden, aynı Yasa’nın 142/2-b maddesinden hüküm kurulması…” Y. 17. CD., 2019/9167 E., 2019/11863 K.

Yolda Düşürülen Telefonun Bulunması

“…Müştekinin soruşturma aşamasındaki beyanına göre 08.08.2013 günü dolaştığı sırada kullandığı cep telefonunu kaybettiği ve 26.08.2013 günü Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek bulunmasını talep ettiği, HTS kayıtlarına göre suça konu cep telefonunun kaybolmasından sonra 09.08.2013 ve 10.08.2013 günlerinde sanığın kendisine ait olduğunu kabul ettiği hat ile kullanıldığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 160. maddesine göre kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgı sonucu aynı Kanun’un 165/1. maddesi gereğince yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,Bozmayı gerektirmiş…” Y. 2. CD., 2019/1430 E., 2019/11767 K.

Küçük Çocuğa Bırakılan Telefonun Kaybolması; Suç Eşyasının Kullanılması

“…Sanık … hakkında; mağdurun alınan beyanlarında telefonunu iki yaşındaki çocuğuna bıraktığını döndüğünde telefonunun kaybolduğunu farkettiği ancak çalınmış olabileceğini beyan ettiği, HTS kayıtlarının incelenmesinde ise söz konusu telefonun ertesi gün sanığa ait hat ile kullanılmaya başlandığı, suça konu telefonun çalındığına ilişkin delil bulunmadığının anlaşılması karşısında eylemin TCK’nın 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu oluşturduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,2-Sanıklar …, …’nın, savcılıktan çalındığına dair mesaj gelen telefonu alarak kullanmaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinin TCK’nın 165 maddesindeki suçu oluşturduğu halde hakkında beraat kararı verilmesi,Bozmayı gerektirmiş…” Y. 13. CD., 2019/45 E., 2019/10941 K.

error: Content is protected !!