Kesinleşmiş Derdest İcra Takibi Varken Alacak Davası Açılamaması – İçtihat

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/32746 E., 2020/865 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı şirket aleyhine davacının ödenmeyen kıdem tazminatı alacağının tahsili amacıyla … İcra Müdürlüğü’nün 2015/1988 esas sayılı dosyasında icra takibi yapıldığını, davalı şirket tarafından borca itiraz edildiğini, davalı şirketin itirazının yersiz olduğunu belirterek davalının borca itirazının iptali ile icra takibinin devamına, alacağın %20 sinden az olmamak üzere davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılamaya, toplanan delillere göre davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçinin bu davayı açmasında hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasındadır.Somut uyuşmazlıkta, dosya ekinde sunulan onaylı icra dosyasında davacı vekilinin davalı işveren aleyhine … (…) İcra Müdürlüğü’nün 2015/1988 esas sayılı dosyası ile 3.794.82 TL asıl alacak ve 74.00 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 3.868.82 TL alacak için genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başvurduğu, borçluya ödeme emrinin 26.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun icra takibine 07.09.2015 tarihinde itiraz ettiği tespit edilmiştir. … İcra Müdürlüğü kanalıyla muhabere yoluyla icra müdürlüğüne ulaşan borçlu itirazı üzerine … (…) İcra Müdürlüğünce 26.10.2015 tarihinde borçlunun itirazının süresinde olmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 62. maddesinde itirazın süresi ve şekli, 65.maddesinde gecikmiş itirazın nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. 66. maddesinde ise süresi içerisinde yapılan itirazın icra takibini durduracağı, itiraz süresinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memurunun takip işlemlerine alacağın tamamı için devam edeceği düzenlenmiştir.
Borçlunun itirazı süresinde olmadığından reddedilmiştir. Davanın açıldığı tarihte kesinleşmiş bir icra takibi mevcuttur. Ortada süresinde yapılmış ve icra takibini durdurmuş bir itiraz mevcut olmadığından İİK 67. maddesi anlamında itirazın iptali davası da açılamaz. Aynı konuda kesinleşmiş derdest icra takibi mevcut olduğundan dava genel hükümlere göre alacak davası olarak da görülemez. Bu nedenle açılan davanın dava şartları mevcut olmadığından hukuki yarar yokluğundan reddi gerekirken yazılı gerekçe ve eksik inceleme ile davanın kabulü yönünde hüküm kurulması isabetsiz olmuştur.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 21.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul