Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu, Ceza ve Tazminat

Bu yazımızda soru ve cevap yöntemiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçunu açıkladık. Konuyla ilgili içtihatlara göz atmak isteyenler şu yazımıza da göz atabilir: Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçuna Dair İçtihatlar.

Başkasının konutuna izinle girdikten sonra rızası hilafına çıkmayan kişi de bu suçu işlemiş sayılır mı?

Evet, tıpkı bir başkasının konutuna rızasına aykırı olarak giren kişinin konut dokunulmazlığını ihlal ettiği kabul edildiği gibi, izne uygun olarak girdikten sonra çıkılması istenen kişinin konutu terk etmemesi durumunda da bu suç oluşur.

İşyeri ve eklentilerine izinsiz girmek de bu suçu oluşturur mu?

Evet, fakat söz konusu işyerinin “açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri” olması gerekmektedir. Bir diş hekiminin ya da avukatın ofisi bunlara örnektir.

Şüphelinin cezalandırılması için şikayet şart mıdır?

Normalde mağdur tarafından bir şikayet olmadığı müddetçe konut dokunulmazlığını ihlal eden kişiler cezalandırılmazlar. Fakat hırsızlık yapmak amacıyla taşınmaza tecavüz edilmişse suç kanunen re’sen cezalandırılabilir hale gelecek ve sanık şikayet olmadan da cezalandırılabilecektir.

Suçu işleyen kişiye ne kadar ceza verilir?

Konut ve eklentileri söz konusuysa altı ay ile iki yıl arası bir hapis cezası söz konusuyken; işyeri ve eklentileri söz konusuysa altı aydan bir yıla kadar hapis ya da adli para cezasına hükmolunur. Görüleceği üzere suç konuta karşı işlenmişse adli para cezası seçimlik olarak düzenlenmemiş, sadece hapis cezası öngörülmüştür. Fakat yargılama sonucunda hükmedilen cezanın kısa süreli olması durumunda konuta karşı işlenmiş fiile verilen cezanın da seçimlik bir cezaya çevrilebileceği unutulmamalıdır.

Daha ağır cezayı gerektiren haller nelerdir?

Birçok suçta olduğu gibi konut dokunulmazlığının ihlali suçunda da daha ağır cezayı gerektiren haller düzenlenmiştir. Şöyle ki, taşınmaza girmek için cebir veya tehdit kullanılmışsa ya da fiil gece vakti işlenmişse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası söz konusu olacaktır. Ayrıca:

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Sanığın suçlu olduğunun tespiti halinde mutlaka cezaevine girmesi gerekir mi?

Hayır, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ya da cezanın ertelenmesine karar verilmesi durumunda suçu işleyen kişi hapse girmeyebilir. Fakat bu husus bir zorunluluk olmadığından mahkemenin takdirine kalmıştır. Ayrıca sanığın daha önce işlediği bir suç sebebiyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve/veya erteleme kararı verilmiş olması durumunda önceki suçlardaki denetim süresi henüz sona ermemişse, mahkeme istese de bu kurumları uygulayamayacağından hükümlü cezaevine girecektir. Aynı şekilde, konut dokunulmazlığını ihlal sebebiyle hakkında HAGB ya da erteleme kararı verilerek cezaevine girmekten kurtulan kişi, denetim süresi içinde başka bir kasıtlı suç işlerse hapse girebilecektir. Taksirli suçlar HAGB ve ertelemeyi bozmayacaktır.

Konutta yaşayan aile bireylerinden sadece birinin rıza göstermesi durumunda suç olur mu?

Verilen rızanın hangi amaçla verildiğine göre bu sorunun cevabı değişecektir. Eğer meşru bir amaçsa suç oluşmazken, meşru olmayan bir amaç söz konusuysa suç söz konusudur. Hırsızlık amacı buna örnektir.

Mağdur tazminat isteyebilir mi?

Eylem nedeniyle manevi acı, üzüntü, sıkıntı, güvensizlik hisseden kişilerin bu sebeple manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Fakat bu taleplerini ceza yargılamasında değil, hukuk mahkemesi önünde ileri sürmeleri gerekecektir.

Uzlaşma mümkün müdür?

Evet, şikayete tabi olan suçlardan biri olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçunda da uzlaşmak mümkündür. Uzlaşmanın sağlanması için hem mağdurun hem de failin rızası aranır. Taraflar bu anlaşmada tazminata ilişkin bir hüküm de belirleyebilir.

error: Content is protected !!