Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçuna Dair İçtihatlar

Bu yazımızda yalnızca Yargıtay’a yansıyan birkaç olaya yer verdik. Suçla ilgili özet niteliğindeki açıklamalara yer verdiğimiz yazıya şuradan ulaşabilirsiniz: Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu, Ceza ve Tazminat

İşyeri Dokunulmazlığının İhlaline İlişkin Yargıtay’ın Genel Görüşü

“…Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 15/09/2015 tarih ve 2014/413 E., 2015/273 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, kural olarak işyerleri; sahibi ya da çalışanlarının iznine ihtiyaç duyulmaksızın, zımni bir rızanın varlığı kabul edilerek herkesin girebileceği ve sunulan hizmeti alabileceği, lokanta, dükkân, mağaza, manav, kasap, alışveriş merkezi, tiyatro, kahvehane, hastane, banka şubesi, sinema, okul gibi yerlerdir. Belirtilen yerlere halka açık bulundukları sırada veya mesai saatleri içinde girilmesi suç teşkil etmeyecektir. Ancak girildikten sonra işyeri sahibi ya da çalışanların çıkılması konusundaki uyarılarına rağmen içeride kalınmaya devam edilmesi veya kapandıkları ya da çalışmaya ara verdikleri saatte, örneğin; öğle saatlerinde veya açılmadan önce girilmesi durumunda, işyeri dokunulmazlığının ihlali suçu oluşacaktır. Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olmayan şirket binası, doktorun muayenehanesi, avukatlık bürosu, işyerlerinin üretim yapılan atölyesi veya lokantaların mutfak kısmına girilmesi konusunda kural olarak işyeri sahibinin rızasının bulunmadığı varsayılır. Bu nedenle açık bir rıza bulunmadan söz konusu yerlere girilmesi, işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturabilecektir. Öte yandan işyerinin bir bölümünün sahibi veya çalışanları tarafından konut olarak kullanılması ve ilgililerin rızaları dışında belirtilen yerlere girilmesi ya da uyarılara rağmen çıkılmaması durumunda ise, işyeri dokunulmazlığının ihlali değil, konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşabilecektir….”

Y. 18. CD., 2018/3035 E., 2019/12782 K.

Konuta Girme İzninin Sonradan Geri Alınması Hali

“…Sanığın, müşteki …’nin konutunun müştemilatına girdiğinin ve kendisine dışarı çık denilmesine rağmen dışarı çıkmamakta ısrar ettiğinin sabit olduğu olayda, konut dokunulmazlığının ihlali suçunun tamamlandığı gözetilmeden, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile, eksik cezaya hükmolunmuş…”

Y. 18. HD., 2015/27153 E., 2016/5475 K.

Başkasının Eşiyle Birlikte Olmak İçin Eve Girmek

“…Maktul …’ın sanığın resmî nikâhlı eşi olan … ile bir süredir ilişki kurduğu, olay günü yine….. ile cinsel ilişki kurmak amacıyla evine geldiği, iş yerinde bulunduğu sırada kendisine açılan bir telefon ile bu durumu öğrenen ve kendine ait eve gelen sanığın maktulü 9’u ölümcül olmak üzere 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü anlaşılan olayda; evlilik birliği içinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar ve konut dokunulmazlığının ihlalinden ibaret haksız tahrikin ulaştığı boyut dikkate alınarak, TCK’nın 29. maddesi uyarınca makul düzeyde indirim yapılması yerine yazılı şekilde 13 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir…”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 08.10.2015 tarih ve 742-4783 sayı

Sınıfa İzinsiz Girmek

“…Olay tarihinde sınıfta ders yapıldığı sırada, tanık …’ün, sınıf arkadaşı olan tanık … ile arasındaki kavgayı ayıran şikâyetçiyi kendisini dövdüğünden bahisle suçlayarak olayı ağabeyi olan sanığa anlattığı, yaklaşık yirmi dakika sonra tanık … ile birlikte sınıfa giren sanığın, şikâyetçiye kardeşini göstererek “kim buna karıştı” dediği, şikâyetçinin sınıftan çıkmasını istemesine rağmen sanığın sınıftan çıkmadığı ve şikâyetçiyi tehdit ettiği, şikâyetçinin öğrencilerine durumu başka bir öğretmene haber vermelerini söylemesi üzerine sanığın tanık … ile birlikte sınıftan kaçarak ayrıldığı olayda; okul binasının eğitime açık olduğu sırada zımni bir rızanın varlığı kabul edilerek herkesin girebileceği yerlerden olmasına karşın eğitim ve öğretimin yapıldığı sınıfın öğrenciler, öğretmenler ve ilgililer haricindeki kişilerce açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalması, sınıfa izinsiz giren sanığın şikâyetçinin sınıftan çıkması konusundaki uyarısına rağmen çıkmayıp şikâyetçiyi tehdit etmesi, şikâyetçinin sınıftaki öğrencilerden durumu başka bir öğretmene haber vermelerini istemesi üzerine sınıftan ayrılması karşısında, atılı iş yeri dokunulmazlığının ihlâli suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, Özel Dairenin, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği yönündeki bozma kararı isabetsizdir…”

Y. CGK., E. 2015/1188, K., 2018/214

Bina İçindeki Ortak Yerlerde Yapılan Hırsızlıkta İçtima

…Müştekiler … ve …’un, 5 katlı apartmanın 1. ve 2. katında bulunan dairelerde oturmaları ve suça konu su sayaçlarının, her dairenin bulunduğu katta, daire dışında ortak kullanılan alanlardan olan apartman boşluğu içinde bulunması ve buradan çalınmış olması karşısında 1 kez konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluştuğu gözetilmeden her müştekiye karşı ayrı ayrı konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluştuğunun kabulü ile yazılı şekilde sanığın 2 kez cezalandırılması suretiyle fazla ceza tayini…”

Y. 17. CD., 2019/2391 E., 2019/16906 K.

Uzlaştırma Hükümlerinin Uygulanabilirliği

“…Yağma ve TCK’nın 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçuyla birlikte işlenen konut dokunulmazlığının ihlali suçu uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağı, ancak sanığın yağma suçundan beraat etmesi ve hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesi ile CMK’nın 253/3. fıkrasında yer alan “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar” ibaresi madde metininden çıkarılmakla TCK’nın 151. maddesinin uzlaştırma kapsamına girmiş olması karşısında, aynı fıkranın ikinci cümlesinin uygulanma imkanının ortadan kalktığı ve dolayısıyla 6763 sayılı Kanunun 35. maddesiyle değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan usulünce uzlaştırma işlemleri yerine getirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu, Bozmayı gerektirmiş…”

Y. 18. CD., 2018/2386 E., 2019/12721 K.

Gece Vakti Konuta İzinsiz Girmenin Cezaya Etkisi

“…Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun gece vakti işlenmiş olması nedeniyle temel cezanın TCK’nın 116/4.maddesi gereğince 1 yıl olarak belirlenmesi gerekirken, hatalı uygulama ile TCK 116/1.maddesi ile temel ceza belirlendikten sonra 116/4 maddesi ile hüküm kurulması sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır…” Y. 17. CD., 2019/8548 E., 2019/16837 K.

“… Sanıklar …, … hakkında mağdurlar …, … ve … karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde; dosya içeriğine göre sanıkların konut dokunulmazlığını bozma suçunun işlenmesi amacıyla, kişilere karşı silahla cebir ve şiddet kullanmadıkları anlaşıldığı halde bu şekilde kabul edilerek TCK’nin 116/4, 119/1-a-c maddeleri uyarınca hüküm kurulmuş ise de; suçun gece sayılan zaman dilimi içinde birden fazla kişi tarafından işlenmesi nedeniyle sanıklar hakkında TCK’nin 116/4, 119/1-c maddesi uyarınca hüküm kurulması gerektiğinden ve sonuç ceza değişmediğinden bu husus bozma nedeni yapılmamıştır…” Y. 1. CD., 2017/2992 E., 2019/4036 K.

Yanlış Fıkradan Ceza Verilmesine Rağmen Sonuç Cezanın Değişmemesi

“…Sanığın eylemini müştekiye ait restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde gerçekleştirmiş olması karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK’nın 116/2. maddesinde düzenlenen “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan hüküm kurulması gerekirken aynı kanunun 116/1.maddesinde düzenlenen “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan hüküm kurulmuş olması sonuç ceza değişmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır…”

Y. 13. CD.,2016/5090 E., 2017/11117 K.
error: Content is protected !!