Mahkeme Kararının İcrası (İlamlı İcra Takibi)

Nafaka, kıdem tazminatı, kira borcu, çocuk teslimi, taşınmaz tahliyesi gibi cebren ifası gerekebilecek konularda, mahkeme kararına rağmen borçlu borcunu süresinde ve kendi rızasıyla yerine getirmezse icra dairesi yoluyla ilamlı takip başlatılabilir.

İlamlı ve ilamsız icra arasındaki fark nedir?

İlam, mahkeme tarafından bir dava hakkında verilen nihai karara ilişkin belgedir. Mesela ilamda davalının bir miktar maddi tazminat ödemesine karar verilmiş olabilir. Bu durumda davalının davacıya hükmedilen tazminatı ödemesi gerekir. Peki ilamda yazılı kararları taraflar yerine getirmezse ne yapılacaktır? Bu durumda alacaklı taraf ilamlı icraya başvurur. Gerekirse cebren borçlunun mallarını haczederek paraya çevirir. Fakat icraya başvurmadan evvel dava açılması büyük zaman kaybına yol açabilir. Bu sebeple mahkemeye başvurmadan evvel doğrudan ilamsız icra yolu da tercih edilebilir. Örneğin bir sözleşmeye dayanarak icra takibi başlatmak isteyen isteyen kişi öncesinde dava açmak zorunda değildir.

İcrada ne tür mallar haczedilebilir?

Kanunda haczedilemez olduğu belirtilmeyen her türlü malvarlığı değerinin haczi mümkündür. Ayrıntılı bilgi için şu yazımıza göz atabilirsiniz: Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Mahkeme kararı olmadan ilamlı icraya başvurulabilir mi?

Nadiren de olsa bazı durumlarda mümkündür. İlgili kanun hükmü tam olarak şu şekildedir: “Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir.

Borç tahsili için hangi icra dairesinde takip başlatılır?

İlamsız icranın aksine, hükümlerin icrası için başvurulacak icra dairesinin belli bir yerde olması zorunlu değildir. Alacaklı Türkiye’nin herhangi bir yerindeki icra dairesine başvurabilir.

Hükmün istinaf ya da temyiz edilmesi takibi durdurur mu?

İstisnai durumlar haricinde durdurmaz. Bu istisnai durumları şöyle sıralayabiliriz: i) Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar ii) Nafaka hariç olmak üzere aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar, iii) Yabancı makamların verdiği kararların tenfizine ilişkin ilamlar, iv) Menfi tespit ve istirdata ilişkin ilamlar, v) Sayıştay kararları, vi) İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlardaki yargılama giderleri.

İcranın durdurulması için nasıl bir yol izlenir?

Daireden süre istenir > Daireye teminat gösterilir > BAM veya Yargıtay’dan durdurma istenir >İcra durdurulur.

İcranın geri bırakılması mümkün müdür? Durdurmadan farkı nedir?

Durdurmada ilama karşılık kanun yoluna başvurulurken, geri bırakma icra dairesine yapılan itiraza benzemektedir. İcranın geri bırakılması istemi yedi gün içinde yapılmış olmalıdır. Bu itiraz nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: i) Borcun itfa edilmiş olması (sona ermesi), ii) İlamın zamanaşımı, iii) Borcun imhali (ertelenmesi)

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul