İstanbul Miras Avukatı / Kartal, Anadolu Yakası

Miras Avukatı – İSTANBUL

Miras avukatı, ölüme bağlı tek taraflı tasarruflar ve sözleşmeler ile terekeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet veren avukattır. İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan büromuzda miras hukuku alanında da avukatlık hizmeti sunmaktayız. Miras hukukuyla ilgili yazdığımız yazılara sitemizden göz atabilirsiniz.

Miras hukukuna dahil olan davalara şunları örnek gösterebiliriz:

 • Vasiyetnamenin açılması,
 • Tereke mallarına ilişkin defter tutulması,
 • Tereke mallarının korunması,
 • Miras sözleşmesine aykırı tasarrufa itiraz edilmesi,
 • Mirasçılık belgesi verilmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Miras sözleşmesinin iptali,
 • Saklı payların korunması için tenkis davası,
 • Mirasın reddi,
 • Paylaşma/taksim davası
 • Paylaşma sözleşmesinin iptali,
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti,
 • Denkleştirme,
 • Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi vd.

Miras avukatı olarak yukarıda sayılanlar ve diğer hususlarda açılacak davalarda vekillik görevini ifa etmenin yanında, danışmanlık hizmeti ve ölüme bağlı sonuç doğuran sözleşmelerin tanziminde de destek vermekteyiz. İletişim formumuzu doldurarak ya da telefon numaramız üzerinden miras avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Başta Anadolu (Kartal) Adliyesi olmak üzere İstanbul adliyeleri yetkisindeki miras davalarına baktığımızdan, şehir dışında görülen işlerle ilgili yardımcı olamamaktayız.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davasının süresi ve masrafları davanın niteliğine ve uyuşmazlık konusu bir malvarlığı ise bunun değerine göre değişecektir. Öyle ki, veraset ilamının alınması için dava açılmışsa bir hafta içinde karar alınabilirken, muris muvazaası sebebiyle tapu iptali ya da tenkis gibi bir talep ileri sürülmüşse dava yıllarca sürebilmektedir. Davanın süresini olumsuz etkileyen başlıca durumlara örnek olarak, mahkemenin yoğunluğunu, tarafların alınan bilirkişi raporlarına itiraz etmelerini, müzekkerelere zamanında cevap alınamamasını, taraf vekillerinin duruşmayı ertelenmesine yol açacak şekilde mazeret göndermelerini gösterebiliriz.

Miras Davasında Avukatlık Ücreti

Avukatlık ücreti ise öncelikle tarafların anlaşmasına göre belirlenecektir. İlgili düzenlemelerde ayrıca alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. Mirasçılık belgesinin alınması gibi bir hususta maktu ücret söz konusu olacakken, tapu iptali ve tescilini gerektiren bir davada nispi ücret söz konusu olabilecektir. 2022 yılı asgari ücret tarifesine ulaşmak için buraya tıklayabiliriniz. Örnek olması için, değeri 1.000.000 TL olan bir taşınmaza ilişkin açılan bir muris muvazaası davasındaki asgari ücreti şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • Tarifenin üçüncü kısmı gereği ilk 40.000 TL için %15: 6000 TL
 • Sonraki 50.000 TL için %13: 6500 TL
 • Sonraki 90.000 TL için %9,5: 8550 TL
 • Sonraki 250.000 TL için %7: 17.500 TL
 • Sonraki 620.000 TL için %5 uygulanacak, geriye 570.000 kaldığından bu miktarın %5’i: 28.500 TL
 • Toplamda 67.050 TL’lik asgari vekalet ücreti çıkacaktır. Bu miktar davayı kaybeden tarafın karşı taraf avukatına ödediği ücret bakımından nettir, mahkemenin daha fazlasına karar verme yetkisi olsa da bunu pratikte yapmaz. Baro hesaplama aracına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tarafların kendi aralarında kararlaştırabilecekleri en yüksek oran ise Av. K. m. 164/2 hükmü gereği %25’dir. Dolayısıyla 1.000.000 TL’lik bir dava için 250.000 TL’den yüksek bir vekalet ücretine anlaşılamaz.

Miras Davasında Yargılama Giderleri

Yargılama giderleri ise tanık ücreti, tebligat gideri, bilirkişi ve keşif ücretleri, başvuru harcı ve peşin harç gibi kalemlerden oluşmaktadır. Bunların içlerinden peşin harç haricindekiler maktu olarak belirlenirken peşin harç nispi olarak tespit edilecektir. Peşin harç, binde 68,31 olarak alınan karar ve ilam harcının dörtte biri oranında davayı açarken alınarak tahsil edilir. Saydığımız bu masraflar haricinde tapuya ihtiyati tedbir konulmak isteniyorsa onun için de bir güvence bedeli vermek gerekecektir. Bu tedbir muhtemelen en çok masrafa yol açan harcama kalemini oluşturacaktır. Zira mahkeme taşınmazın değerinin %15’i civarında bir teminat talep edebilmektedir (kesin bir oran değildir).

Bilirkişi ücretleri için de avukatlık vekalet ücretlerinde olduğu gibi bir asgari ücret tarifesi düzenlenmiş olmasına rağmen, uygulamada mahkemelerin bu tarifede yazılı miktarların çok üstünde bir tutara karar verdiği görülebilmektedir. Bu da bilirkişinin vasfı, uyuşmazlığın niteliği gibi sebeplere dayanarak yapılmaktadır. 2022 yılı bilirkişi ücret tarifesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Miras Davalarına Örnekler

Vasiyetnamenin İptali Davası

Ayırt etme kudretine sahip ve aynı zamanda 15 yaşını doldurmuş olan herkes vasiyetname yapabilir. Ancak vasiyetname tanzim ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Mesela düzenleyen mirasbırakanın tanzim sırasında fiil ehliyetini, ayırt etme kudretini haiz olması beklenir. Aksi takdirde bu işlemin iptali istenebilir. Uygulamada noterde yapılacak olan resmi vasiyetnameler için aynı gün alınmış doktor raporu sunulması istense de bunların yine de avukat aracılığıyla iptali mümkündür. Zira bu belgeler tam fiil ehliyetine sahip olunduğuna dair kesin delil niteliğinde değildir.

Vasiyetname ayrıca şekil kurallarına da aykırı olmamalıdır. Öyle ki hukukumuzda yalnızca el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname yapabilmek mümkündür. Bunların hepsi de farklı şekil şartlarına tabidir ve bu şekil şartları sadece ispat için değil, ayrıca tasarrufun geçerliliği içindir. Dolayısıyla şekle aykırı yapılan vasiyetnamenin geçersizliği de ileri sürülebilecektir.

Miras Sözleşmesinin İptali

Aynı şekilde vasiyetnameyi yapanın düzenleme sırasında ayırt etme gücünden yoksun olması durumunda da bunun iptali istenebilir. Kimi durumlarda temyiz kudretine sahip kişinin şekle uygun tanzim ettiği vasiyetnamenin de iptali gerekecektir. Örneğin, tasarruf ahlaka aykırı koşula bağlanmış olabilir. Ya da tasarrufun aldatma ya da korkutmayla yapılmış olması da ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda miras avukatı olarak sorunun çözülmesi için uyuşmazlığı yargıya taşıyoruz.

Miras sözleşmesi de ölüme bağlı tasarruflarda biri olup, iptali temel olarak vasiyetnamenin iptaliyle aynı nedenlere dayanmaktadır. İrade bozukluğu, tasarruf ehliyetinden yoksunluk, tasarrufun içeriği ve şekle aykırılık iptale sebep olabilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili

Mirasbırakan, malvarlığını mirasçılardan kaçırmak için başkalarına ya da mirasçılarının bir kısmının aleyhine olacak şekilde diğer mirasçılarına devredebilir. Bu devir işlemi satış olarak gösterilirken aslında bir bağışlamadır. Normal şartlarda mirasbırakanın muvazaası mirasçılar tarafından ileri sürülemezken muris muvazaası durumunda bu kural esner. Dava açılmadan önce avukat tarafından tapu müdürlüğünde araştırma yapılması yerinde olacaktır. Müvekkillerin davaya konu etmek istediği taşınmazların İstanbul Anadolu Yakası (Özellikle Maltepe, Kartal…) içinde olması durumunda tarafımızca gerekli araştırmanın yapılması daha kolay olacaktır. Bu konuyla ilgili yazımıza ulaşmak için şu yazımıza da göz atabilirsiniz: Muris Muvazaası Davası.

Miras Avukatı
Miras hukuku temel olarak TMK’nin 495. ve 682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Mirasta Tenkis

Mirasbırakan saklı pay sahiplerini hesaba katmadan ölüme bağlı tasarruflar yapmış olabilir. Bu durumda saklı payları ihlal edilenler tasarruf sınırını aşan kısım için mirasta tenkis davası açabilir. Bu miras davasını kural olarak yasal mirasçılar açacaktır. Ancak istisnai olarak bu mirasçıların alacaklıların da tenkis davası açması mümkündür.

Tenkise tabi tasarruflar kural olarak ölüme bağlı yapılanlardır. Ancak TMK m. 565’de istisnai olarak tenkise tabi kazandırmalar da sayılmıştır. Bu sayma, örnekleme şeklinde değil, sınırlama şeklindedir. Tenkis davası açmak isteyenlerin miras avukatlarına veraset ilamlarını da vermeleri sağlıklı bir yargılama için gereklidir. Avukat bu davayı açmadan önce de tapuda gerekli araştırmaları yapacaktır. Bu konuya ilişkin yazımıza ulaşmak için: Tenkis Davası.

Mirasın Reddi

Hem yasal hem de atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Reddi mirasa genelde terekenin borca batık olması durumunda başvurulur. Kural olarak ölümün öğrenilmesini izleyen 3 ay içerisinde red talebinde bulunulmalıdır. Fakat kimi durumlarda talep olmaksızın da miras hükmen reddedilmiş sayılır.

Sayfanın altında da açıklandığı üzere özel yetkinin gerektiği hallerden birisi olduğu için miras avukatına verilecek olan vekaletnamede mirası red yetkisi de bulunmalıdır. Daha kapsamlı bilgi için: Mirasın Reddi Davası.

Mirasta Denkleştirme Davası

Denkleştirme, yasal mirasçılar arasında söz konusu olur. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan, miras paylarına mahsuben elde ettiği karşılıksız kazandırmaları terekeye iade etmekle yükümlüdür. İşte buna denkleştirme denir. Altsoya ilişkin denkleştirme kuralları, diğer yasal mirasçılara kıyasen daha katıdır. Ancak olağan hediyeler denkleştirmeye tabi olmazlar.

Denkleştirme, geri verme veya mahsup etme şeklinde yapılacaktır. Ayrıca kazanma anındaki değer değil, denkleştirme anındaki değer esas alınır. Ayrıntılı bilgi için: Denkleştirme Davası.

Miras Davasında Dilekçe Yazımı

Her ne kadar önerilmese de, kimi zaman taraflar davalarını vekil tutmadan kendileri yürütmek istemektedir. Genellikle mali güçlükler sebebiyle başvurulan bu yolda sadece dava veya cevap dilekçesinin hazırlanması için avukat yardımı alınmasına sıkça rastlanılmaktadır. Zira yalnızca dilekçe yazımı için yapılan masraf vekillik ücreti kadar tutmamakta, ayrıca iddia ve savunmanın temeli bu dilekçelere dayandığından tensip tutanakları bu aşamaların ardından düzenlenmektedir.

Biz de tarafların davalarını kendi başlarına yürütmeleri taraftarı olmasak da, miras hukuku da dahil tüm davaların en önemli aşaması dilekçe teatisi süreci olduğundan vekil tutamayacak durumda olanların en azından dilekçe yazımı hususunda bir avukat yardımından faydalanmalarını öneriyoruz.

Miras Davalarında Ön Araştırma

Avukat, hukukun her alanında olduğu gibi miras hukukuna ilişkin bir davayı açmadan önce de maddi ve usuli hukuka ilişkin bir takım araştırmalar yapma ihtiyacı duyabilir. Elbette her somut olay kendine özgü zorlukları beraberinde getirir. Miras davalarında ise genellikle mirasçıların tespiti ve tebliğler, tapu araştırmaları gibi hususların öncelikle ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin bir taşınmaza ilişkin veriler tapudan toplanırken çekişme konusuna göre farklı belgelerin gösterilmesi istenebilir. Hele ki çok sayıda malikin bulunduğu hisseli bir gayrımenkul söz konusuysa iş hem avukat hem de tapu memuru için zorlaşacaktır.

Miras Avukatının Temsil Yetkisi

Bilindiği üzere kişiye sıkı sıkıya olan haklara ilişkin avukata temsil yetkisi verilirken vekaletnamede bunun ayrıca belirtilmesi şartı aranır. Miras davaları için avukata verilecek yetki belgesinin ise çoğu zaman genel dava vekaletnamesi niteliğinde olması yeterlidir. Fakat mirasın reddi söz konusuysa veya en azından böyle bir ihtimal varsa, avukat için düzenlenen vekaletnamenin buna ilişkin yetkiyi de içermesi uygun olacaktır:

“…Dava, TMK’nun 605/2. maddesi gereğince açılan Mirasın hükmen Reddi istemine ilişkindir. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2)…

Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince Mirasın Reddi yetkisini içeren Özel vekaletname sunulması da zorunludur.

Davanın kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemece yapılan araştırma ve incelemeler hüküm kurmaya yeterli değildir. Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir…

Ayrıca, davacının Av. …’a verdiği vekaletnamede Mirasın reddini içeren Özel yetki bulunmadığından davacı vekiline Özel yetkiyi içeren vekaletname sunması için süre verilmesi ve bu eksikliğin tamamlattırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir…” Y. 14. HD., 2017/450 E.  ,  2017/9148 K.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul