Miras Avukatı İstanbul

Miras Avukatı – İSTANBUL

Miras avukatı, ölüme bağlı tek taraflı tasarruflar ve sözleşmeler ile terekeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet veren avukattır. Maltepe / İstanbul’da bulunan büromuzdan miras hukuku da dahil olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında avukatlık hizmeti sunmaktayız. Miras hukukuyla ilgili yazdığımız yazılara sitemizden göz atabilirsiniz.

Miras hukukuna dahil olan davalara şunları örnek gösterebiliriz:

 • Vasiyetnamenin açılması,
 • Tereke mallarına ilişkin defter tutulması,
 • Tereke mallarının korunması,
 • Miras sözleşmesine aykırı tasarrufa itiraz edilmesi,
 • Mirasçılık belgesi verilmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Miras sözleşmesinin iptali,
 • Saklı payların korunması için tenkis davası,
 • Mirasın reddi,
 • Paylaşma/taksim davası
 • Paylaşma sözleşmesinin iptali,
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti,
 • Denkleştirme,
 • Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi vd.

Miras avukatı olarak yukarıda sayılanlar ve diğer hususlarda açılacak davalarda vekillik görevini ifa etmenin yanında, danışmanlık hizmeti ve ölüme bağlı sonuç doğuran sözleşmelerin tanziminde de destek vermekteyiz. İletişim formumuzu doldurarak ya da telefon numaramız üzerinden miras avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras Davalarına Örnekler

Vasiyetnamenin İptali Davası

Ayırt etme kudretine sahip ve aynı zamanda 15 yaşını doldurmuş olan herkes vasiyetname yapabilir. Ancak vasiyetname tanzim ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Mesela düzenleyen mirasbırakanın tanzim sırasında fiil ehliyetini, ayırt etme kudretini haiz olması beklenir. Aksi takdirde bu işlemin iptali istenebilir. Uygulamada noterde yapılacak olan resmi vasiyetnameler için aynı gün alınmış doktor raporu sunulması istense de bunların yine de avukat aracılığıyla iptali mümkündür. Zira bu belgeler tam fiil ehliyetine sahip olunduğuna dair kesin delil niteliğinde değildir.

Vasiyetname ayrıca şekil kurallarına da aykırı olmamalıdır. Öyle ki hukukumuzda yalnızca el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname yapabilmek mümkündür. Bunların hepsi de farklı şekil şartlarına tabidir ve bu şekil şartları sadece ispat için değil, ayrıca tasarrufun geçerliliği içindir. Dolayısıyla şekle aykırı yapılan vasiyetnamenin geçersizliği de ileri sürülebilecektir.

Miras Sözleşmesinin İptali

Aynı şekilde vasiyetnameyi yapanın düzenleme sırasında ayırt etme gücünden yoksun olması durumunda da bunun iptali istenebilir. Kimi durumlarda temyiz kudretine sahip kişinin şekle uygun tanzim ettiği vasiyetnamenin de iptali gerekecektir. Örneğin, tasarruf ahlaka aykırı koşula bağlanmış olabilir. Ya da tasarrufun aldatma ya da korkutmayla yapılmış olması da ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda miras avukatı olarak sorunun çözülmesi için uyuşmazlığı yargıya taşıyoruz.

Miras sözleşmesi de ölüme bağlı tasarruflarda biri olup, iptali temel olarak vasiyetnamenin iptaliyle aynı nedenlere dayanmaktadır. İrade bozukluğu, tasarruf ehliyetinden yoksunluk, tasarrufun içeriği ve şekle aykırılık iptale sebep olabilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili

Mirasbırakan, malvarlığını mirasçılardan kaçırmak için başkalarına ya da mirasçılarının bir kısmının aleyhine olacak şekilde diğer mirasçılarına devredebilir. Bu devir işlemi satış olarak gösterilirken aslında bir bağışlamadır. Normal şartlarda mirasbırakanın muvazaası mirasçılar tarafından ileri sürülemezken muris muvazaası durumunda bu kural esner. Dava açılmadan önce avukat tarafından tapu müdürlüğünde araştırma yapılması yerinde olacaktır. Müvekkillerin davaya konu etmek istediği taşınmazların İstanbul içinde olması durumunda gerekli araştırmanın yapılması kolay olacaktır. Bu konuyla ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayınız: Muris Muvazaası Davası.

Miras Avukatı
Miras hukuku temel olarak TMK’nin 495. ve 682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Mirasta Tenkis

Mirasbırakan saklı pay sahiplerini hesaba katmadan ölüme bağlı tasarruflar yapmış olabilir. Bu durumda saklı payları ihlal edilenler tasarruf sınırını aşan kısım için mirasta tenkis davası açabilir. Bu miras davasını kural olarak yasal mirasçılar açacaktır. Ancak istisnai olarak bu mirasçıların alacaklıların da tenkis davası açması mümkündür.

Tenkise tabi tasarruflar kural olarak ölüme bağlı yapılanlardır. Ancak TMK m. 565’de istisnai olarak tenkise tabi kazandırmalar da sayılmıştır. Bu sayma, örnekleme şeklinde değil, sınırlama şeklindedir. Tenkis davası açmak isteyenlerin miras avukatlarına veraset ilamlarını da vermeleri sağlıklı bir yargılama için gereklidir. Avukat bu davayı açmadan önce de tapuda gerekli araştırmaları yapacaktır. Bu konuya ilişkin yazımıza ulaşmak için: Tenkis Davası.

Mirasın Reddi

Hem yasal hem de atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Reddi mirasa genelde terekenin borca batık olması durumunda başvurulur. Kural olarak ölümün öğrenilmesini izleyen 3 ay içerisinde red talebinde bulunulmalıdır. Fakat kimi durumlarda talep olmaksızın da miras hükmen reddedilmiş sayılır.

Sayfanın altında da açıklandığı üzere özel yetkinin gerektiği hallerden birisi olduğu için miras avukatına verilecek olan vekaletnamede mirası red yetkisi de bulunmalıdır. Kapsamlı bilgi için: Mirasın Reddi Davası.

Mirasta Denkleştirme Davası

Denkleştirme, yasal mirasçılar arasında söz konusu olur. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan, miras paylarına mahsuben elde ettiği karşılıksız kazandırmaları terekeye iade etmekle yükümlüdür. İşte buna denkleştirme denir. Altsoya ilişkin denkleştirme kuralları, diğer yasal mirasçılara kıyasen daha katıdır. Ancak olağan hediyeler denkleştirmeye tabi olmazlar.

Denkleştirme, geri verme veya mahsup etme şeklinde yapılacaktır. Ayrıca kazanma anındaki değer değil, denkleştirme anındaki değer esas alınır. Ayrıntılı bilgi için: Denkleştirme Davası.

Miras Davalarının Zorlukları

Avukat, hukukun her alanında olduğu gibi miras hukukuna ilişkin bir davayı açmadan önce de maddi ve usuli hukuka ilişkin bir takım araştırmalar yapma ihtiyacı duyabilir. Elbette her somut olay kendine özgü zorlukları beraberinde getirir. Fakat miras davalarında genellikle mirasçıların tespiti ve tebliğler, tapu araştırmaları gibi hususların uğraştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir taşınmaza ilişkin veriler tapudan toplanırken çekişme konusuna göre farklı belgelerin gösterilmesi istenebilir. Hele ki çok sayıda malikin bulunduğu hisseli bir gayrımenkul söz konusuysa iş hem avukat hem de tapu memuru için zorlaşacaktır.

Miras Avukatının Temsil Yetkisi

Bilindiği üzere kişiye sıkı sıkıya olan haklara ilişkin avukata temsil yetkisi verilirken vekaletnamede bunun ayrıca belirtilmesi şartı aranır. Miras davaları için avukata verilecek yetki belgesinin ise çoğu zaman genel dava vekaletnamesi niteliğinde olması yeterlidir. Fakat mirasın reddi söz konusuysa veya en azından böyle bir ihtimal varsa, avukat için düzenlenen vekaletnamenin buna ilişkin yetkiyi de içermesi uygun olacaktır:

“…Dava, TMK’nun 605/2. maddesi gereğince açılan Mirasın hükmen Reddi istemine ilişkindir. Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır (TMK m. 605/2)…

Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası gereğince Mirasın Reddi yetkisini içeren Özel vekaletname sunulması da zorunludur.

Davanın kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemece yapılan araştırma ve incelemeler hüküm kurmaya yeterli değildir. Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir…

Ayrıca, davacının Av. …’a verdiği vekaletnamede Mirasın reddini içeren Özel yetki bulunmadığından davacı vekiline Özel yetkiyi içeren vekaletname sunması için süre verilmesi ve bu eksikliğin tamamlattırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir…” Y. 14. HD., 2017/450 E.  ,  2017/9148 K.

error: Content is protected !!
Av. Oğuzhan Yazıcı - Maltepe/İSTANBUL