Miras Avukatı İstanbul

Miras Avukatı – İSTANBUL

Miras avukatı, ölüme bağlı tek taraflı tasarruflar ve sözleşmeler ile terekeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet veren avukattır. Maltepe / İstanbul’da bulunan büromuzdan miras hukuku da dahil olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında avukatlık hizmeti sunmaktayız. Miras hukukuyla ilgili yazdığımız bazı makalelere sitemizden göz atabilirsiniz.

Miras hukukuna dahil olan davalara şunları örnek gösterebiliriz:

 • Vasiyetnamenin açılması,
 • Miras sözleşmesine aykırı tasarrufa ititaz edilmesi,
 • Mirasçılık belgesi verilmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Miras sözleşmesinin iptali,
 • Mirasın tenkisi,
 • Mirasın reddi,
 • Paylaşma sözleşmesinin iptali,
 • Muris muvazaası,
 • Mirastan yoksunluğun tespiti,
 • Denkleştirme,
 • Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi vd.

Miras avukatı olarak yukarıda sayılanlar ve diğer hususlarda açılacak davalarda vekillik görevini ifa etmenin yanında, ölüme bağlı sonuç doğuran sözleşmelerin tanziminde destek olabilir, danışmanlık hizmeti verebiliriz. Aşağıda yer alan danışma formunu doldurarak miras avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Kısa süre içinde geri dönülmektedir.


Miras Davaları

Vasiyetnamenin İptali Davası

Ayırt etme kudretine sahip ve aynı zamanda 15 yaşını doldurmuş olan herkes vasiyetname yapabilir. Ancak vasiyetname tanzim ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneğin, vasiyetname şekil kurallarına aykırı olmamalıdır. Zira hukukumuzda yalnızca el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname ve sözlü vasiyetname yapabilmek mümkündür. Hukukumuzda bunların hepsi de farklı şekil şartlarına tabidir. Bu şekil şartları sadece ispat için değil, ayrıca tasarrufun geçerliliği içindir. Dolayısıyla şekle aykırı yapılan vasiyetnamenin iptali istenebilir.

Miras Avukatı
İstanbul’da miras avukatı olarak gösterdiğimiz faaliyet alanına, dava vekilliğinin yanında ölüme bağlı tasarrufların ve paylar üzerinde yapılan sözleşmelerin tanzimine ilişkin danışmanlık hizmeti de girmektedir.

Miras Sözleşmesinin İptali

Aynı şekilde vasiyetnameyi yapanın düzenleme sırasında ayırt etme gücünden yoksun olması durumunda da bunun iptali istenebilir. Kimi durumlarda temyiz kudretine sahip kişinin şekle uygun tanzim ettiği vasiyetnamenin de iptali gerekecektir. Örneğin, tasarruf ahlaka aykırı koşula bağlanmış olabilir. Ya da tasarrufun aldatma ya da korkutmayla yapılmış olması da ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda miras avukatı olarak sorunun çözülmesi için uyuşmazlığı yargıya taşıyoruz.

Miras sözleşmesi de ölüme bağlı tasarruflarda biri olup, iptali temel olarak vasiyetnamenin iptaliyle aynı nedenlere dayanmaktadır. İrade bozukluğu, tasarruf ehliyetinden yoksunluk, tasarrufun içeriği ve şekle aykırılık iptale sebep olabilir.

Mirasta Tenkis

Mirasbırakan saklı pay sahiplerini hesaba katmadan ölüme bağlı tasarruflar yapmış olabilir. Bu durumda saklı payları ihlal edilenler tasarruf sınırını aşan kısım için mirasta tenkis davası açabilir. Bu miras davasını kural olarak yasal mirasçılar açacaktır. Ancak istisnai olarak bu mirasçıların alacaklıların da tenkis davası açması mümkündür.

Tenkise tabi tasarruflar kural olarak ölüme bağlı yapılanlardır. Ancak TMK m. 565’de istisnai olarak tenkise tabi kazandırmalar da sayılmıştır. Bu sayma, örnekleme şeklinde değil, sınırlama şeklindedir.

Mirasın Reddi

Hem yasal hem de atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Reddi mirasa genelde terekenin borca batık olması durumunda başvurulur. Kural olarak ölümün öğrenilmesini izleyen 3 ay içerisinde red talebinde bulunulmalıdır. Fakat kimi durumlarda talep olmaksızın da miras hükmen reddedilmiş sayılır.

Mirasta Denkleştirme Davası

Denkleştirme, yasal mirasçılar arasında söz konusu olur. Yasal mirasçılar, mirasbırakandan, miras paylarına mahsuben elde ettiği karşılıksız kazandırmaları terekeye iade etmekle yükümlüdür. İşte buna denkleştirme denir. Altsoya ilişkin denkleştirme kuralları, diğer yasal mirasçılara kıyasen daha katıdır. Ancak olağan hediyeler denkleştirmeye tabi olmazlar.

Denkleştirme, geri verme veya mahsup etme şeklinde yapılacaktır. Ayrıca kazanma anındaki değere göre değil, denkleştirme anındaki değere göre yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!