Minnet Borcu Varsa Muris Muvazaasının Bulunmadığı – İçtihat

Y. 1. HD. 2018/716 E., 2019/952 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, mirasbırakan …’nun maliki olduğu 1087 ada 26 parsel sayılı taşınmazını 29.08.2013 tarihinde kızı olan davalı … Ulu’ya satış suretiyle temlik ettiğini, devrin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali ile mirasbırakan adına tesciline olmadığı takdirde tenkise karar verilmesini istemiştir.
Davalı, devrin bakım karşılığı minnet duygusuyla gerçekleştirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
İlk derece mahkemesince ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen karar … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince; “… davacının eşinin murise yönelik iftira boyutundaki cinsel saldırı iddiası sonrası muris ile hiç ilgilenmediği, aralarının kötü olduğu, buna karşılık davalının eşi ve çocuklarını da alarak murisin yanına taşındığı, ölünceye kadar murisin tüm bakımını üstlendiği görülmektedir. Burada murisin iradesi önem taşımaktadır. Davacı murise bakmak bir yana toplumda yüz kızartıcı nitelikte kabul edilen, ispatlanamayan iddia ve ithamlar sonrası muris ile ilgilenmemiş, kötü davranış içerisinde bulunmuştur. Buna karşılık davalı bir evladın ahlaki görevinin üzerinde olmak üzere murise hizmet ve emeğini vermiştir. Bu durum karşısında murisin iradesinin mirasçısından mal kaçırmak olmayıp kendisi ile bakıp, ilgilenen davalıya duyduğu minnet duygusu ile hareket ettiğini kabulü gerekmektedir.” gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1.b.2 maddesi gereğince kabulüne ve mahkeme kararının ortadan kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ün raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.
-KARAR-
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 13.00.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 14.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca bknz: Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası Davasının Kabul ve Reddi Halleri

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul