Müstehcenlik Suçu ve Cezasına İlişkin Soru ve Cevaplar

Müstehcenlik suçu, TCK m. 226 hükmünde düzenlenen “Genel Ahlaka Karşı Suçlar”dan biridir. Bu suçun temel halinin işlendiği sabit görülürse, sanık hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmedilir. Hükümden anlaşıldığı üzere adli para cezası hapis yerine bir seçenek olarak yaptırım olarak değil, ek bir ceza olarak karşımıza çıkmaktadır.


Müstehcenlik suçunun cezası ne kadardır?

Nitelikli bir hal yoksa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına ve adli para cezasına hükmedilir. Burada belirtilen adli para cezası hapse seçenek olarak sunulmamıştır, ek olarak verilir. Fakat hapis cezası kısa süreli olursa seçenek yaptırıma çevrilmesi mümkündür.

Hangi eylemler müstehcenlik suçunun temel halini oluşturur?

(1)Müstehcen içerikleri çocuklara vermek ya da göstermek; bunları çocukların girebileceği yerlerde ya da alenen sergilemek, anlatmak; müstehcen içerikleri satışa, kiraya sunmak, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak dağıtmak; bunların reklamını yapmak bu suçun temel halini oluşturmaktadır.

Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller nelerdir? Cezaları ne kadardır?

(2) Müstehcen içerikleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bu yayına aracılık etmek (6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası);
(3)Müstehcen içeriklerin üretiminde çocukların, çocuk gibi görünen kişilerin veya temsili çocuk görüntülerinin kullanılması (5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası); Bu ürünleri satışa arz etmek, bulundurmak, nakletmek, depolamak (2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası);
(4)Şiddet kullanarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin içerik üretmek, satışa arz etmek, depolamak, bulundurmak (1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar hapis cezası);
(5)Üç ve dördüncü fıkradakı içerikleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak ya da bunları çocuklara göstermek (6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası).

Adli para cezası günlük ne kadar tutmaktadır?

Para cezası her gün için 20 TL ile 100 TL arasında olacak şekilde hükmedilir. Sanığın mali durumuna göre alt ya da üst sınıra yaklaşılacaktır. Dolayısıyla öncelikle sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmalıdır.

Bilim ve sanat amacıyla bu tip içeriklerin üretilmesi suç mudur?

Bilimsel eserlerde yer alan bilgi ve görsellerin müstehcenlik suçunu oluşturduğu söylenemez. Örneğin bir tıp kitabında cinsel organların anlatılması suç değildir. Sanatsal ürünlerdeyse çocuklar, çocuğu temsil eden görüntüler ya da çocuk gibi görünen kişiler olmadığı sürece suç oluşmayacaktır.

Kendi çıplak resmini yollamak ve/veya cinsel içerikli konuşmalar yapmak müstehcenlik suçunu oluşturur mu?

Eğer karşıdaki kişi 18 yaşından küçükse müstehcenlik suçu oluşabilirken, yetişkinlerle yapılan cinsel içerikli konuşmalar suç teşkil etmez. Ancak karşı tarafın rızası olmadan gönderilen cinsel içerikli mesajlar cinsel taciz suçunu oluşturabilir.

Müşteki şikayetini geri çekerse dava düşer mi?

Müstehcenlik, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlardan değildir. Dolayısıyla şikayet geri çekilse de davaya devam edilecek, suç sabit görülürse sanık ceza alacaktır. Fakat şikayetini geri çekerek davaya katılma hakkından vazgeçenin, sanık beraat ederse hükme itiraz edebilmesi mümkün olmaz.

Suçun sabit bulunması durumunda hapse girmek kaçınılmaz mıdır?

Suçlu bulunan sanık hakkında hapis cezası verilse bile bu ceza ertelenebilir, seçenek yaptırıma dönüştürülebilir ya da HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı verilebilir. Fakat mahkeme bu yollara başvurmak zorunda değildir. Dolayısıyla hapse girme ihtimali her zaman vardır. Ayrıca daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerden birinin bulunması ihtimalinde mahkemenin erteleme, HAGB gibi kurumlara başvurması imkansız da olabilir.

Doğal olmayan yoldan cinsel davranışlardan ne anlaşılması gerekir?

Dördüncü fıkrada yer alan doğal olmayan cinsel davranış kapsamına anal, oral vb. yollardan yapılan cinsel davranışlar girmemektedir. Yargıtay’ın da bu yönde kararları bulunmaktadır:

“TCK’nın 226/4.maddesindeki “doğal olmayan” kavramının, şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde cinsel eylemler ve bireylerin cinsel yaşamının içerisinde yeri olmayan, aşağılayıcı veya bütün toplum tarafından da doğal olarak kabul edilmeyen ilişkileri tanımlamaktadır.” Y. 18. CD.  2019/8326 E., 2020/7694 K.

“Anal ya da oral yoldan yapılan, eşcinsel veya grup halinde bulunulan cinsel birleşmelere ait görüntüler tek başına bu kavram içinde değerlendirilemeyecektir.” Y. 18. CD. 2019/11887 E., 2020/8388 K.

Müstehcen görüntülerin taksiren çocuklara gösterilmesi suç teşkil eder mi?

Kanun koyucu bu suçun yalnızca kasten işlenebileceğini düzenlemiştir. Yargıtay da istemeden gerçekleştirilen bu davranışların suç oluşturmayacağı görüşündedir:

“…sanığın aşamalardaki savunmaları yanında, yaşı küçük mağdur …’nun …/2010 tarihli kolluk beyanında “…ben gece uyuyordum. … ve… isimli iki erkek şahısla birlikte annem CD izliyorlardı. Ben bunu kırılan kapı camının aralığından gördüm. … bu görüntülere bir kez şahit oldum.” şeklindeki beyanı karşısında, sanığın müstehcen görüntü içeren ürünleri yaşı küçük mağdurun görebileceği şekilde sergileme kastının bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi, HÜKMÜN BOZULMASINA…” Y. 18. CD., 2020/924 E., 2020/7049 K.

Doğal olmayan yoldan cinsel davranışların ya da çocukların bulunduğu müstehcen içerikleri seyretmek suç mudur?

Somut duruma göre bu sorunun cevabı değişecektir. Örneğin çocukların ya da doğal olmayan yoldan cinsel davranışların kullanıldığı bir videoyu bilgisayara, CD’ye veya USB belleğe indirip izlemek suç sayılabilir. İnternet üzerinden izlemekse her zaman olmamakla beraber suç teşkil edebilir. Zira videonun tarayıcıda izlenmesi için önbelleğe yüklenmesi gerekir.

Uzlaşmaya tabi midir?

CMK m. 253/1.b’de sayılmadığından ve ayrıca şikayete de tabi olmadığından uzlaşmak mümkün değildir.

Tek eylemden ötürü birden fazla suçtan ceza alınabilir mi?

Evet, sanığın tek bir eyleminden ötürü birden çok suçtan ceza alması mümkündür. Bu durumda fikri içtima kuralları gereği sadece en ağır cezayı içeren suçtan hüküm kurularak üst sınıra yaklaşılmaktadır. Örneğin:

“Suça sürüklenen çocukların olay tarihinde on yedi yaş içerisinde bulunan katılan …’i tehditle soyunmasını sağlayıp çıplak haldeki görüntülerini cep telefonuna kaydederek depoladıklarının anlaşılması karşısında,Ceza Genel Kurulu’nun Dairemizce de benimsenen 24.03.2015 gün ve 2014/603 esas ,2015/66 sayılı kararı da gözetildiğinde suça sürüklenen çocukların telefonuna kaydederek depoladığı katılana ait müstehcenlik içeren görüntülerin hem TCK’nın 226/3. maddesinde düzenlenen müstehcenlik, hem de özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturacağından, tek eylemle birden fazla suçun oluşması nedeniyle sanık hakkında TCK.nun 44.maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca bu suçlara ilişkin en ağır cezayı öngören TCK’nın 226/3. maddesi uyarınca mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirken, yazılı şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 134/1-2.cümle uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,.. Yasaya aykırı…” Y. 8. CD., 2018/5145 E., 2018/9639 K.

“…sanığın internet üzerinden tanıştığı yaşı küçük katılan ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerde katılana kendi cinsel organını göstermesi ve katılanın da kendi cinsel organına dokunmasını sağlaması ile elde ettiği katılana ait müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolaması şeklinde gerçekleşen eyleminin hem TCK’nın 226/3. maddesinde düzenlenen müstehcenlik, hem de aynı Kanunun 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçlarını oluşturduğu ve TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince sanığın daha ağır olan müstehcenlik suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden…” Y. 18. CD., 2019/16876 E., 2020/5568 K.

error: Content is protected !!