Müteahhitin İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzni) Almaması

Müteahhit İskan Almıyorsa Ne Yapılabilir?

Müteahhitin borçları genellikle taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden (kat karşılığı inşaat sözleşmesi de denmektedir.) doğmaktadır. Sözleşmede müteahhide yüklenen borçlar arasında doğrudan “iskan almak” ya da “yapı kullanma iznini almak” yer almasa bile bu anlama gelen benzer hükümlerin bulunmasına sık rastlanır.

Durum ve koşullar sağlanmışsa ev sahipleri müteahhidin iskan alımını zorlamak amacıyla bizzat veya vekili vasıtasıyla dava açarak iskan alınmasını sağlayabilir. Bunun için somut duruma göre değerlendirme yapılmalı, öncelikle elde varsa kat karşılığı inşaat sözleşmesi hükümleri incelenmelidir. Ardından nama ifaya izin davası açılarak, iskanı almayan müteahhidin yerine iskanın alınması sağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için şu yazımıza da göz atabilirsiniz: Nama İfaya İzin Davası

Müteahhidin Taşınmazının Satılarak İskanın Arsa Sahiplerince Alınması

“…Davacılar vekili, dava dışı müteahhit … ile müvekkilleri arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye uyulmaması sebebiyle mahkeme kararı ile sözleşmenin feshine karar verldikten sonra davalı ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin devrinin yapıldığı ve bu sözleşmeden sonra inşaata davalının devam ettiğini ancak davalının da taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim edilmediği, eksik işleri bırakıldığını ve iskan alınmadığını ileri sürerek müvekkillerine davalı namına inşaatı tamamlama izni verilmesine, şimdilik 1.000,00 TL nama ifa bedelinin, 1.000,00 TL eksik ve ayıplı imalat bedelinin, 500,00 TL kira tazminatının davalıdan tahsili ile müvekkillerine ödenmesine, iskan masraflarının karışlanması amacıyla davalının hissesine düşen dairelerden bir tanesinin satılarak paraya çevrilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; asıl dava yönünden davacılar davasının kabulüne, sözleşmede yer alan tapu kaydına göre 3. kat, 9 no.lu 64/748 arsa paylı çatı aralı konut (tadil edilmiş projeye göre 8 no.lu meskenin) 80.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere, yine aynı tapunun 1. kat, 2 no.lu 62/748 arsa paylı konut olarak kayıtlı (tadil edilmiş projeye göre 1 no.lu meskenin) de 75.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere arsa sahibi olan asıl davanın davacıları tarafından satışının yapılarak satış parasından ortak alanlardaki eksiklikleri ve iskan ruhsatı alınması için gerekli olan ve bilirikşilerce tespit edilen 136.656,72 TL’lik gideri bu mesken nitelikli dairelerin satışından elde edilen gelirden karşılayarak arta kalan kısmını da yüklenici olan …’a iade etme hususunda nama ifaya izin ve yetki verilmesine, birleşen dava yönünden davacının davasının kabulüne, zemin kat 12 no.lu 73/748 arsa paylı dükkanın, aynı tapudan 1. kat 4 no.lu 62/748 arsa paylı konut, aynı tapuda 3. kat, 8 no.lu 64/748 arsa paylı çatı aralı mesken olarak kayıtlı taşınmazların arsa sahipleri adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı yüklenici … adına tapuya tesciline karar verilmiştir.
Kararı davalı birleşen davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve ileri sürülen temyiz sebeplerine göre davalı birleşen davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı-birleşen davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…” Y. 23. HD. 2016/4767 E., 2019/1961 K.

Scroll to Top
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul
İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.