Pazarlıkla Satışın İptalinde Görevli Mahkeme – İçtihat

Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/8365 E. , 2015/12780 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak diğer şikayetleri ile birlikte İcra Müdürlüğü’nün 2013/8106 Esas sayılı dosyası ile haczedilen meyvelerin pazarlık sureti ile satışının usule aykırı yapıldığını ileri sürerek 15.05.2014 tarihli satışın iptalini istemiştir.
İİK’da pazarlık suretiyle satış 119. maddede düzenlenmiş olup, pazarlıkla satışın şekline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. O halde, pazarlıkla satışın normal bir satış olduğunun kabulünden hareketle bu satışın BK.’nun 225 ve onu izleyen maddelerine göre genel mahkemelerden iptali istenebilir. Hukuk Genel Kurulu’nun 1989/12-413 Esas, 1989/583 Karar sayılı 8.11.1989 tarihli kararında da genel mahkemede pazarlıkla satışın iptalinin istenebileceği belirtilmiştir.
Bu nedenlerle mahkemece satışın iptaline ilişkin istemin icra mahkemesi görevi dışında olduğundan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer şekilde: Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/27095 E., 2015/31089 K.; Y. 12. Hukuk Dairesi 2015/27095 E. , 2015/31089 K.

Y. 12. Hukuk Dairesi 2016/13183 E. , 2017/4058 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Somut olayda; ihale alıcısı bankanın, takibin yürütüldüğü esas icra müdürlüğü tarafından alınan pazarlık usulü ile satış kararını yerine getirmeyen talimat icra müdürlüğü kararına karşı şikayet yolu ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, pazarlık usulüyle satışa yönelik talebin İİK madde 85 gereği sadece alacaklının değil, aynı zamanda icra müdürlüğü tarafından borçlunun haklarının da korunması gerektiği ve İİK 119/5 maddesinde belirtilen miktarın çok üstünde bir değer olduğu gerekçeleri ile icra müdürlüğü kararının yerinde olduğu gibi pazarlıkla satışın iptalinin mahkemelerin görev alanında bulunduğundan şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK madde 114/2 gereğince hacizli taşınır malların satışında kural, açık arttırma yolu ile satıştır. Pazarlık sureti ile satış bir paraya çevirme çeşidi olarak İcra ve İflas Kanunu’nun belirli hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu hükümlerde satışın ne zaman ve hangi koşullar altında gerçekleştirileceği düzenlenmektedir. Buna karşılık pazarlık sureti ile satışın hukuki niteliği ve reddi hukuki açıdan ortaya çıkardığı sonuçlar hakkında yasada bir hüküm yoktur. Dairemizin görüşüne göre pazarlık sureti ile satış özel hukuka ilişkin satış sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle pazarlık sureti ile satış sözleşmesinden doğan ihtilaflar medeni hukuk davalarına bakan mahkemecelerce çözümlenir.
Ancak pazarlık sureti ile satışın yapılıp yapılmayacağını takdir yetkisi icra müdürlüğüne ait olup bu takdir hakkının yerinde kullanılıp kullanılmadığını şikayet üzerine incelemeye yetkili mercii icra mahkemesindir.
Somut olayda asıl takip … 9. İcra Müdürlüğü’nün 2015/6271 Esas sayılı dosyası ile başlatılmış ve anılan takibin kesinleşmesinden sonra menkul malların pazarlık yoluyla satılmasına karar verilmiş ve pazarlık sureti ile satışın yapılması için … 1. İcra Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Asıl icra dairesinin pazarlık yolu ile satış kararının hukuka aykırı olduğuna yönelik şikayet asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılabilir. Talimat icra dairesi satış talimatına uygun olarak satış işlemlerine başlaması zorunlu olup, pazarlık yolu ile satışın mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile talimatı yerine getirmekten kaçınamaz. Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul