Sahte Çeke İlişkin Kamu Davasında Bankanın Katılma Hakkı ve Vekalet Ücreti – İçtihat

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Sanık … hakkında: beraat( her iki suç yönünden)
Sanık … hakkında: dolandırıcılık: beraat, resmi belgede sahtecilik; TCK 204/1, 62,53 maddeleri gereği mahkumiyet

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık …’in beraati ile nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler katılan banka vekili, sanık …’in resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyetine dair hüküm ise sanık … müdafi ve vekalet ücreti ile sınırlı olarak katılan banka vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Sanık …’in Yapı Kredi Bankası A.Ş….. şubesine ait … numaralı 3000 TL bedel yazılı tamamen sahte üretilmiş çeki bu özelliğini bilerek 16/04/2008 tarihinden yaklaşık 1 yıl önce …’ a verdiği, …’ın da yine bu tarihten üç ay önce borcuna karşılık olarak …’ e verdiği, Selahattin Macit’in de bu çeki oğlu …’e verdiği, …’in 16/04/2008 tarihinde çeki tahsil etmek amacıyla …’na ibraz ettiği, bu esnada çekin sahte olduğu anlaşılan olayda;
1-Sanıklar … ve … hakkında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık kurulan beraat hükümlerine yönelik şikayetçi banka vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde,
Sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçundan doğrudan doğruya zarar görmeyen şikayetçi bankanın dolandırıcılık suçu bakımından kamu davasına katılma hakkı bulunmadığından ve usulsüz verilmesinden dolayı hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden şikayetçi banka adına vekilinin 23/10/2013 havale tarihli dilekçesiyle vaki dolandırıcılık suçu bakımından temyiz isteminin, 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317.maddesi gereğince REDDİNE,
2- Sanık …’in resmi belgede sahtecilik suçundan beraatine yönelik hükme ilişkin katılan banka vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde,
Sanığın sahte olan çeki bu özelliğini bilerek kullandığı yönünde delil bulunmadığı anlaşılmakla, mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmamıştır.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, sanığın beraatine ilişkin hükmün ONANMASINA,
3- Sanık … hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin ve vekalet ücreti ile sınırlı olarak katılan banka vekilinin yaptığı temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık savunması, hakkında beraat kararı verilen …’ ın beyanları bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın sahte çeki kullandığı anlaşılmakla mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; Ancak,
1136 sayılı Kanun’un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 13.maddesinin 1. fıkrası uyarınca, mahkumiyet kararı verilmesi halinde, kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş
, katılan vekilinin ve sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına “katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenen 2640 TL vekalet ücretinin sanık …’den alınarak katılana verilmesi” fıkrasının eklenmesi suretiyle 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 322.maddesi uyarınca hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Y. 15. CD., 2017/6398 E., 2019/9573 K.
error: Content is protected !!