Suç Uydurma Suçu ve Sahte Delil Üretme (TCK m. 271)

Suç Uydurma Suçu ve İftiradan Farkı

Suç uydurma, karşılığında üç yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü “Adliyeye Karşı Suçlar”dandır. Fail, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmişse ya da buna ilişkin sahte deliller uydurmuşsa suç uydurma vardır. Bu durumda belirli bir kişi suç şüphesi altında bırakılmaz.

İftira suçunda ise işlendiği iddia edilen suçun bir başkası tarafından işlendiği ileri sürülür. İddia edilen bu suç, tamamen uydurma da olabilir, bir başkası tarafından işlendiği bilindiği halde mağdura isnat edilmek istenen gerçek bir suç da olabilir. İftira suçuyla alakalı ayrıntılı bilgiye şu yazımızdan ulaşabilirsiniz: İftira Atma, Cezası ve Tazminat İstemi.

Doğrudan ve Dolaylı Suç Uydurma Nedir?

Bu ayrım doktrinde yapılmaktadır. Eğer yetkili makamlara gidilerek olmayan bir suçun işlendiği ihbar edilmişse doğrudan suç uydurma varken, bu şekilde bir ihbar yapmadan delil uydurulmuşsa dolaylı suç uydurma söz konusudur. İki eylem de “suç uydurma”dan dolayı cezalandırmayı gerektiren seçimlik fiillerdir.

Yetkili Makamlara İletilmeyen Doğrudan Suç Uydurma, Suç Mudur?

Bu husus doktrinde tartışmalıdır. Bazı yazarlar suç uydurma ve iftira suçlarının karşılaştırmasını yapıp, iftirayı düzenleyen kanun maddesinde özellikle “basın ve yayın yoluyla” ibaresi yer almasına rağmen, suç uydurma suçunda sadece yetkili makamlara yapılan ihbardan bahsedilmiş olması sebebiyle, yetkili makamlar haricindeki makamlara yapılan bildirimlerin suç olmayacağı kanaatindedir. Aksi görüş ise, failin yaptığı bildirimler nereye yapılmış olursa olsun soruşturma makamlarını harekete geçirebileceğinden, basın ve yayın organları aracılığıyla yapılan suç uydurmanın da suç teşkil edeceği düşüncesindedir.

İhbar Edilen Eylemin Suç Teşkil Etmemesi

Kimi zaman da fail, uydurduğu eylemin suç olduğunu ileri sürerek ihbarda bulunabilir. Ancak suç işlendiğini iddia etmesine rağmen, uydurma eylem bile suça sebep olabilecek bir fiil olmayabilir. Bu durumda suç uydurma söz konusu değildir. Bazen de ihbar edenin uydurduğu eylem suç teşkil etmesine rağmen iddia edilenden farklı bir suça işaret edebilir. Bu durumdaysa suç uydurma bulunmaktadır.

Uydurulan Suçun Soruşturulmasının Şikayete Tabi Olması

Failin uydurduğu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı ise kural olarak suç uydurma yoktur. Fakat suçu uyduran kişi, mağdurun kendisi olduğunu söylemişse, şikayet koşulu gerçekleştiğinden suç uydurma bulunduğu kabul edilir.

Aynı şekilde uydurulan eylem için dava zamanaşımı geçmişse yine suç teşkil etmez.

Failin, Sözde Suçu İşleyeni Doğrudan Belirtmeden İftira Suçunu İşlemesi – İçtihat

TCK.nın 271. maddesinde düzenlenen suç uydurma suçunun oluşabilmesi için, failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmesi veya işlenmeyen bir suçun delil ya da emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurması gerekir. Uydurulan suçun atıldığı kişilerin belirlenebilir olması halinde ise, TCK.nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçu oluşur. Oluş, dosya kapsamı ve sanığın beyanları dikkate alındığında, sanığın 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak … … plakalı motorsikletinin çalındığı ihbarında bulunması üzerine yapılan araştırmada, sanığın aracı …’ya, …’ın da …’ye sattığının anlaşıldığı ve aracı sattığı kişilerin belirlenebilir olması karşısında sanığın eyleminin TCK’nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi; Yasaya aykırı,

Y. 8. CD.,  2020/11595 E., 2021/15006 K.

Failin, Kendisinin Bir Suç İşlediğini İhbar Etmesi – İçtihat

TCK.nın 271. maddesinde tanımlanan suç uydurma suçunun, kişinin işlenmemiş olan bir suçu işlenmiş gibi, aynı Kanunun 270. maddesinde düzenlenen suç üstlenme suçunun ise, kişinin gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle yetkili makamlara bildirimde bulunmasıyla oluşacağı nazara alındığında, karakola gelerek gerçeğe aykırı olarak 2 kişi ile kavga edip, bıçakladığını, şahısların ölmüş olabileceğini belirten sanığın, eyleminin TCK.nın 270. maddesinde tanımlanan “Suç üstlenme” suçunu oluşturduğu, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı

Y. 8. CD., 2019/11377 E., 2021/1086 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!