Tapu Haczinin Kaldırılması

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazlarının haczi için talepte bulunulabilecektir. Bu talep üzerine icra müdürlüğü tarafından tapuya haciz için müzekkere yazılır.

Tapu haczinin kaldırılması ise borcun ödenmesi, tehiri icra kararı alınması, haczin düşmesi veya hukuka aykırı olması durumlarında söz konusu olabilir. Fakat icra müdürlüğünün yazılı talebe rağmen haciz fekki için müzekkere yazmamasına sıkça rastlanmaktadır. Bunun nedeniyse iş yükü oldukça ağır olan icra dairelerinin talebin yüz yüze yapılmasını beklemesidir. Dolayısıyla tapudaki hacizlerin kaldırılması için doğrudan ilgili icra dairesine gidilmesi veya yakınlarındaki bir avukattan yardım alınması gerekebilmektedir.

Haczin kaldırılması için, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca kural olarak tahsil harcının da yatırılmış olması gerekmektedir. Zira Yargıtay, haczin fekki için yöneltilen talebi borcun ödendiğine ilişkin bir karine olarak kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bknz: İcra Dosyasını Kapamadan (Tahsil Harcı Ödemeden) Haciz Fekki – İçtihat

İSTANBUL ANADOLU () İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2022/…. E.

Talepte Bulunan Alacaklı:

Konu: Haricen tahsil edilen ve tahsil harcı ödenen dosyadaki hacizlerin kaldırılması istemi.

Yukarıda esas numarası belirtilen icra dosyanızdaki alacağımız haricen tahsil yoluyla tarafımıza ödenmiştir. Tahsil harcı da işbu dilekçe tarihinde yatırılmış olduğundan, borçlunun taşınmazlarına konan hacizlerin kaldırılmasını saygılarımızla talep etmekteyiz.

Alacaklı Vekili

Av. Oğuzhan Yazıcı

Scroll to Top
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul
İletişime Geç
1
İletişime Geç
Merhaba 👋
Ücretli danışmanlık ve vekillik hizmeti almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.