Tereke Kayyımına (Miras Ortaklığı Temsilcisine) İtiraz

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/8291 E., 2019/2396 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki miras ortaklığına temsilci atanması davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen hüküm davalı … Bzokurt tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, TMK’nin 640/3. maddesi uyarınca terekeye temsilci atanması isteğine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile …’un terekesine …’in temsilci olarak atanmasına karar verilmiştir.
Hüküm, temsilcinin şahsına yönelik olarak temyiz edilmiştir.
Davalı … şahsına yönelik temyiz itirazının incelenmesine gelince; miras ortaklığı temsilcisi (TMK m. 640) özel kayyım niteliğindedir. TMK’nin 431. maddesi uyarınca vasi tayinindeki usul kayyım (mümessil) için de uygulanır. TMK’nin 422. maddesi gereğince vasinin sıfatına karşı yapılan itirazlar ve vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme göreviyle ilgili yasal hükümlerin mümessile yapılan itirazın ya da kaçınma sebeplerinin incelenmesinde de gözetilmesi zorunludur. Vesayet makamının itirazı reddetmesi halinde itirazı denetim makamının incelemesi gerekir. TMK’nin 422. maddesi uyarınca tereke temsilcisinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi öncelikle vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine aittir (TMK m. 397). Bu nedenlerle miras ortaklığı temsilcisinin şahsına yönelik itiraza ilişkin dilekçenin görev yönünden reddiyle yukarıda değinilen kanun maddelerindeki emredici kurallar çerçevesinde değerlendirilip gereği yapılmak üzere dilekçenin görev yönünden reddine, dosyanın mahalline iadesine karar verilmesi gerekmiştir.
Ayrıca, gerekçeli karar tebligatlarının ve temyiz dilekçesi tebligatlarının davalılardan … ve …’a doğrudan Tebligat Kanunu 21/2’ye göre yapıldığı ve usulsüz olduğu da anlaşılmıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …’un tereke temsilcisinin şahsına yönelik itirazlar yönünden dilekçenin görev yönünden reddiyle dosyanın MAHALLİNE İADESİNE, 18.03.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul