Miras Hukuku

Vasiyetname Hazırlama ve Vasiyetten Dönme

1. Vasiyetname Hazırlama

Vasiyetname, tek taraflı yapılan bir ölüme bağlı tasarruftur. Hukukumuzda vasiyetname hazırlama üç farklı şekilde mümkündür. Bunlar resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyettir.

1.1. Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname hazırlamak için iki tanıkla beraber notere gidilmelidir. Seçilen tanıklar ve noterin fiil ehliyeti bulunmalı; bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı olmamalı; okur yazar olmalı; mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri olmaması gerekmektedir.

Ayrıca resmi katılan tanıklara, notere ve bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Bu vasiyetnamenin aslını noter saklayacaktır.

1.2. El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname hazırlamak için yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Ancak favor testamenti ilkesi gereği işlemin ayakta tutulması öncelikli olduğundan, tarih tam olarak açıkça yazılmamış olmakla birlikte çıkarım yapılarak bu gün bulunabiliyorsa vasiyetname geçerli olacaktır. Bilgisayar gibi araçlar yardımıyla yazılmış olan metinler geçerli bir vasiyetname olarak kabul edilemeyeceklerdir.

El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir.

vasiyet

1.3. Sözlü Vasiyet

Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmi vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

2. Vasiyetten Dönme

Mirasbırakanın yapmış olduğu vasiyetname geri dönülemez bir işlem değildir. Geri dönme için hukukumuzda üç farklı yol öngörülmüştür. Bunlar yeni vasiyetname hazırlamak, vasiyetnamenin yok edilmesi ve sonraki tasarruflardır.

2.1. Yeni Vasiyetname Hazırlamak

Bu yol izlenerek vasiyetten dönülebilmesi için yine hukukumuzda öngörülmüş olan vasiyetname yapma şekillerinden birine uyularak yenisini hazırlamak gerekmektedir. Vasiyetin tamamından dönülebileceği gibi, yalnızca bir kısmından dönüş de söz konusu olabilir.

2.2. Yok Etme

Yok edilen vasiyetname de hükümsüz kalmaktadır. Eğer üçüncü kişinin kusuruyla veya kaza sonucunda yok etme gerçekleşmişse, mirasbırakanın bunlardan tazminat isteme hakkı saklıdır.

Ayrıca TMK m. 578 gereği mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler mirastan yoksun olacaklardır.

2.3. Sonraki Tasarruflar

Önceki vasiyetname ortadan kaldırılmaksızın yeni bir tanesi yapılmışsa, sonraki vasiyetname öncekinin yerini alacaktır. Ayrıca belirli mal bırakma vasiyeti söz konusu ise söz konusu mal üzerinde mirasbırakanın vasiyeti ile çelişen bir tasarrufta bulunmasıyla vasiyet ortadan kalkacaktır. Örneğin vasiyet edilen arabanın mirasbırakan tarafından, ölümünden önce başkasına satılması durumunda bu vasiyet hükümsüz olacaktır. Ancak mirasbırakan, vasiyetinde bu gibi durumlar için arabanın değerinin nakden verilmesini de vasiyet etmiş olabilir, öyleyse bu değer talep edilebilecektir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse vasiyet ortadan kalkar.

Yapılan tasarrufun aynı zamanda hukuken geçerli olması gerekmektedir. Örneğin muvazaa nedeniyle sakat olan hukuki işlem, belirli mal bırakma vasiyetini ortadan kaldırmamaktadır.

3. El Yazılı Vasiyetname Örneği

VASİYETNAME

Ben …(ad-soyad).., terekemin saklı pay sahiplerinin payları haricinde kalan miktarının yarısını ….. kurumuna, kalan miktarı sevgilim …..’e vasiyet diyorum. …/…/…..

İsim – Soyisim

İmza

Vasiyetname veya başka bir hususla ilgili hukuki danışma için “Online Hukuki Danışma” kısmında yer alan formu doldurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir