Yargı Yeri Belirlemesinden Sonra Davayı Takipsiz Bırakma – HMK 23 ve 150/3

Y. 22. Hukuk Dairesi 2013/10962 E., 2013/12406 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyize konu ek karar, Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi ile Ankara 15. İş Mahkemesinin aynı dava hakkında verdikleri görevsizlik kararlarının temyiz edilmeden kesinleşmesi ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin aynı konuda, Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesini yargı yeri olarak belirlemesine ilişkin kararının davacıya tebliğinden sonra 2 hafta içerisinde, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebinde bulunmaması üzerine HMK 20/1. madde gereğince davanın açılmamış sayılmasına ilişkindir.
Dosya içeriğine göre, mahkemece, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 19/12/2012 tarihli, Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine ilişkin kararının taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebinde bulunulmaması ve kanun yoluna başvurulmaması nedeni ile davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 Sayılı kanunun 25/3 ve hüküm tarihinde uygulanan 6100 sayılı HMK nın 23. maddeleri gereğince üst mahkemenin yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararları davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar ve üst mahkeme dava dosyasını yargı yeri olarak belirlediği mahkemeye gönderir. Bu mahkeme yargılamaya kaldığı yerden devam eder. Bu durumda Hukuk Muhakemeleri Kanunu 20. maddesi kıyas yolu ile uygulanamaz. Yani davacı anılan düzenlenleme gereği iki haftalık süre içerisinde yargı yeri olarak belirlenen mahkemeye başvurmak zorunda değildir.
6100 sayılı Kanun’un 150/3. maddesinde duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmemişse son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır, düzenlemesi yer almaktadır. Anılan kanunun 150/5. maddesi gereği işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içerisinde yenilenmeyen davalar sürenin dolduğu gün itibari ile açılmamış sayılır.
Yukarıda açıklanan kanuni düzenlemeler karşısında mahkemece yapıcak iş, yargı yeri belirlenmesine ilişkin üst mahkeme kararının taraflara tebliğinden itibaren bir ay beklemek ve belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunulmaması durumunda HMK 150/3. madde gereğince dosyayı işlemden kaldırmaktır. Yazılı gerekçe ile üst mahkeme kararının tebliğinden sonra iki haftalık süre içerisinde talepte bulunulmadığı gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ:Hükmün yukarıda yazılan sebeplerden BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.05.2013 günü oybirliği ile karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul