Yetki İtirazında Yetkisiz Mahkemenin Gösterilmesi – İçtihat

Y. 5. Hukuk Dairesi 2021/9915 E., 2021/14013 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Boşanma istemine ilişkin olarak açılan davada Ankara 4. Aile Mahkemesi ve İzmir 1. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, boşanma istemine ilişkindir.
Ankara 4. Aile Mahkemesince, tarafların nüfus kayıtlarının incelenmesinde mernis adreslerinin İzmir olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
İzmir 1. Aile Mahkemesince, davalı vekilinin yetki itirazı yasal süresi içerisinde yapılmış ise de; dava dilekçesinde davalı erkeğin adresi “… Mahallesi …/.. Sokak, No:5/… /İzmir olarak belirtildiği gibi avukatına verdiği vekaletnamede de yine aynı adresin yer aldığı, davalı tebligatının bila ikmal dönmesi üzerine davalı vekilince davalının yeni adresinin … Mahallesi …/5 Sokak, No:17/4 …/İzmir olarak bildirildiği, ayrıca davalı vekilinin 29/01/2020 tarihli duruşmadaki beyanında yetki itirazlarında İzmir mahkemeleri yetkilidir derken Karşıyaka Aile Mahkemesi’ni kastettiklerini, bu nedenle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Karşıyaka Aile Mahkemesine gönderilmesini talep etmiş ise de, davalının adresi itibariyle Karşıyaka ilçesinde ayrı adliye bulunduğundan Karşıyaka Aile Mahkemelerinin yetkili olduğu, dolayısıyla davalı vekilinin yetki itirazında yetkili mahkemeyi doğru belirtmediği, bu durumda yetkili mahkemeyi belirleme konusunda seçimlik hak davacı tarafa geçmiş olup TMK’nın 168. maddesi uyarınca davacı kadının davasını yerleşim yeri mahkemesi olan Ankara Aile Mahkemesinde açmış olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
TMK’nın 168. maddesinde “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” hükmüne yer verilmiş olup boşanma davalarında yetki kesin değildir. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir.
Somut olayda; davanın, … tarafından Ankara 4. Aile Mahkemesinde açıldığı, davalı vekili tarafından süresinde yetki itirazında bulunulduğu ve İzmir Aile Mahkemelerinin yetkili olduğunun ileri sürüldüğü, davalının yerleşim yerinin ise “Karşıyaka/İzmir ” olduğu ancak davalı vekilinin de yetkisiz bir mahkemeyi seçtiği anlaşıldığına göre, davanın ilk açılan yer mahkemesi olan Ankara 4. Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Ankara 4. Aile Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 29/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul