Zamanaşımından Redde Vekalet Ücreti

İlgili diğer paylaşımlarımıza ulaşmak için şu bağlantılara tıklayabilirsiniz:

Y. 3. Hukuk Dairesi 2021/7011 E. , 2021/11003 K.

“…3-Açılan davada, davanın 303.916,00 TL üzerinden ıslah edildiği, mahkemece 10.000,00 TL üzerinden kısmen kabulüne, bakiye 293.916,00 TL yönünden de zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, zamanaşımı nedeniyle reddedilen 293.916,00 TL üzerinden davalı yararına karar tarihinde yürürlükte olan 2013 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 12. maddesine göre hesaplanacak nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken davalı yararına maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir…”

Y. 4. Hukuk Dairesi 2021/17570 E. , 2021/4329 K.

“…T.B.K’nun 146. maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayan davanın usulden reddine, davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 16.508,43 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsiline karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir… bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK’nun 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA…”

Y. 11. Hukuk Dairesi 2020/1477 E. , 2021/320 K.

“…davacı yanca ileri sürülen istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı, mahkemece, davanın zamanaşımı nedeniyle usulden reddine karar verilip, davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmişse de, zamanaşımının usuli değil esasa ilişkin bir mesele olduğu, bu durumda davalı yararına nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, esas hakkında yeniden hüküm tesis edilmek suretiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir… Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA…”

İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul