Zilyetliğin Devri Sözleşmesinin İptali

Zilyetliğin Devri Sözleşmesinin Geçersizliğinde Görevli Mahkeme

  • “…Somut olayda, davacı zilyetliği kendisine ait olan dava konusu taşınmazın davalı tarafından imzası taklit edilmek suretiyle zilyetliğin devri sözleşmesi ile devredildiği, taşınmazın davalıya satışı için davalı … tarafından işlemler başlatıldığı iddiasıyla sahte imza ile düzenlenen zilyetliği devri sözleşmesinin iptaline karar verilmesini talep etmektedir. Buna göre taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşmenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmakta olup salt zilyetliğin korunması ile ilgisi bulunmayan uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir…” Y. (Kapatılan)17. Hukuk Dairesi 2013/15333 E. , 2013/15326 K.

Muris Muvazaası Davasına Konu Olamaması

  • “…Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle mirasbırakan tarafından davalılara tapu memuru huzurunda kayden yapılan bir temlikin olmadığı, somut olayda zilyetliğin devri şeklinde gerçekleşen temlikler yönünden 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararının uygulama yerinin bulunmadığı, tenkis isteği yönünden de mirasbırakanın ölüm tarihinde yürürlükte bulunan 743 sayılı Medeni Kanun’un 513/1. maddesi uyarınca davanın 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde açılmadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi bu gerekçe ve sonucu itibariyle doğru olduğuna göre; davacıların yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA…” Y. 1. Hukuk Dairesi 2019/2585 E. , 2019/5717 K.

Sonradan Tapusu Alınan Taşınmaz İlişkin Zilyetliğinde Devrinde Muvazaa Savunması

  • “…Davacı vekili, 105 ada 2 parsel, 125 ada 229 parsel, 125 ada 311 parsel, 125 ada 458 parsel, 126 ada 201 parsel olmak üzere toplam 5 adet taşınmazı vekil edeninin noterde tanzim edilen zilyetliğin devri sözleşmesi ile ortak mirasbırakandan (babasından) satın aldığından bahisle tüm mirasçılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini dava etmiştir. Davalı … vekili ile bir kısım davalılar; Noterde tanzim edilen 1976 tarihli sözleşmenin kız çocuklardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak yapıldığını açıklayarak davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır. Mahkemece, davayı kabul eden davalı ………… yönünden davanın kabulüne, diğer davalılar yönünden ise davacı ile muris arasında noterde yapılan zilyetliğin devri sözleşmesinin muvazaalı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir. Tapusuz taşınmazlar menkul mal hükmünde olduklarından muris muvazaası olmaz. Tapusuz taşınmazlarda mülkiyet satışla karşı tarafa geçer. Davacı ortak miras bırakandan davaya konu tapusuz taşınmazı 11.03.1976 Tarih……yevmiye nolu zilyetliğin devri sözleşmesi ile satın almış, kendisi yurt dışında olduğundan onun adına ölümüne kadar babası, ölümünden sonra ise diğer erkek kardeşinin kullanması zilyetliğin kesintiye uğradığı anlamına gelmez. Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken hukuki müessese ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek …….dışındaki davalılar yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru değildir…” Y. 8. Hukuk Dairesi 2013/448 E. , 2013/17990 K.

Ziyetliği Devredenden Hileyle İmza Alınması

  • “…Kadastro sırasında … Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 82 parsel sayılı 7.618,47 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz beyanlar hanesinde 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı, davalı …’ın kullanımında olduğu belirtilerek fındık bahçesi niteliği ile davalı … tespit edilmiştir. Davacı … adına vasisi …, taşınmazın davacının kullanımında olduğu halde tespitten önce davacının hafıza kaybı yaşadığını ve bu hastalığı bilen davalının hile ile davacıdan imza alarak tespit sırasında kullanıcı olarak kendi adını yazdırdığını öne sürerek beyanlar hanesinin iptali ile davacının kullanıcı olarak yazılması istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, taraflar arasında yapılan zilyetliğin devri sözleşmesinin iptaline, çekişmeli taşınmazın beyanlar hanesinin “davacı …’un kullanımında olduğu” şeklinde düzeltilmesine karar verilmiş, hüküm davalı … vekili ile davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir…” Y. 16. Hukuk Dairesi 2014/11442 E. , 2015/4681 K.
İletişime Geç
Whatsapp'tan Yaz
Merhaba 👋
Okuduğunuz konuyla ilgili veya başka bir konuda danışmanlık ve vekillik hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.
Av. Oğuzhan Yazıcı | İstanbul